Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet milieubeheer

 

Artikel 16.1
1
In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
emissieverslag: verslag als bedoeld in artikel 16.12, eerste lid, onder b;
jaarvracht: totale hoeveelheid van een emissie gedurende een kalenderjaar;
monitoringsplan: plan als bedoeld in artikel 16.6, tweede lid;
nationaal toewijzingsbesluit: besluit als bedoeld in artikel 16.29, eerste lid;
nationaal toewijzingsplan: plan als bedoeld in artikel 16.23, eerste lid;
Onze Ministers: Onze Minister en Onze Minister van Economische Zaken;
planperiode: periode waarop een nationaal toewijzingsplan ingevolge artikel 16.23, tweede lid, betrekking heeft;
projectactiviteit: project of activiteit als bedoeld in artikel 6 onderscheidenlijk artikel 12 van het Protocol van Kyoto;
register voor handel in broeikasgasemissierechten: register als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid;
register voor handel in NOx-emissierechten: register als bedoeld in artikel 16.58, eerste lid;
verificateur: onafhankelijke deskundige als bedoeld in artikel 16.12, eerste lid, onder c;
verificatie: beoordeling als bedoeld in artikel 16.12, eerste lid, onder c;
verkoopplafond: het aantal NOx-emissierechten, bedoeld in artikel 16.49, derde lid.
2
Voor de toepassing van titel 16.2 en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
broeikasgasinstallatie: vaste technische eenheid, waarin een of meer activiteiten worden verricht, die een emissie van een broeikasgas in de lucht veroorzaken en die behoren tot een categorie die met betrekking tot het betrokken broeikasgas bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen, alsmede andere activiteiten die met eerstbedoelde activiteiten rechtstreeks samenhangen en daarmee technisch in verband staan en die gevolgen kunnen hebben voor de emissie van het betrokken broeikasgas in de lucht;
kalenderjaar: jaar als bedoeld in artikel 2, onder y, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.
3
Voor de toepassing van titel 16.3 en de daarop berustende bepalingen wordt onder NOx-installatie verstaan: vaste technische eenheid die een emissie van stikstofoxiden in de lucht veroorzaakt en die behoort tot een categorie die bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •