Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet militaire strafrechtspraak

 

Artikel 2
1
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 17 en behoudens de uitzonderingen bij de wet gemaakt berust de bevoegdheid tot kennisneming in eerste aanleg van strafbare feiten begaan door militairen en door hen die ten aanzien van zodanige feiten bij of krachtens de wet met Nederlandse militairen zijn gelijkgesteld:
1
bij de kantonrechter, voor wat betreft alle overtredingen waarvan de kennisneming niet aan een andere rechter is opgedragen;
2
bij de arrondissementsrechtbank, voor wat betreft alle misdrijven en de overtredingen, genoemd in artikel 56, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie.
2
Onverminderd het bepaalde in de aanhef van het eerste lid neemt de arrondissementsrechtbank in tijd van oorlog in eerste aanleg kennis van:
1
strafbare feiten begaan door militairen, door hen die ten aanzien van zodanige feiten bij of krachtens de wet met Nederlandse militairen zijn gelijkgesteld en door hen die binnen de Nederlandse krijgsmacht een door Ons aan te wijzen vitale functie vervullen;
2
strafbare feiten begaan door hen die buiten het grondgebied van het Koninkrijk deel uitmaken van de Nederlandse krijgsmacht;
3
strafbare feiten begaan door personen als bedoeld onder 4 van onderdeel A van artikel 4 van het Verdrag van Genève, betreffende de behandeling van krijgsgevangenen van 12 augustus 1949 (Trb. 1951, nr. 74) voor zover die personen de Nederlandse krijgsmacht volgen buiten het grondgebied van het Koninkrijk;
4
strafbare feiten door wie ook begaan in door de Nederlandse krijgsmacht bezet gebied, voorzover kennisneming daarvan in overeenstemming is met de regels door het volkenrecht erkend.
3
De artikelen 44, derde lid, onderscheidenlijk 56, zesde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie zijn van toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO2130, Eerste aanleg - meervoudig, 12/000349-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  politieagent en wachtmeester KMAR veroordeeld wegens voorbereidingshandelingen mislukte XTC deal
 •