Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

 

Artikel 3
Een zeeschip dat buiten Nederland teboekstaat, kan in het rompbevrachtingsregister worden ingeschreven, indien wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a
het schip is in rompbevrachting afgestaan aan een of meer:
1
natuurlijke personen die de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland, of die worden gelijkgesteld met EU-onderdanen ingevolge het van het Gemeenschapsrecht afgeleide recht;
2
vennootschappen waarop het recht van een lidstaat van de Europese Unie, van een van de landen, eilanden of gebieden, bedoeld in artikel 299, tweede tot en met vijfde lid en zesde lid, onder c, van het EG-Verdrag, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of van Zwitserland toepasselijk is;
3
natuurlijke personen of vennootschappen niet bedoeld onder 1° onderscheidenlijk 2° die aanspraak kunnen maken op het Europese recht van vrije vestiging ingevolge een overeenkomst tussen de Europese Unie en een derde staat;
b
de rompbevrachter heeft in Nederland een hoofdvestiging of een nevenvestiging in de zin van de Handelsregisterwet 2007;
c
een of meer natuurlijke personen die in Nederland kantoor houden zijn namens de rompbevrachter verantwoordelijk voor het schip, de kapitein en de overige leden van de bemanning, alsmede voor de daarmee verband houdende aangelegenheden en zijn alleen of tezamen beslissingsbevoegd en beschikken over vertegenwoordigingsbevoegdheid;
d
een of meer van de natuurlijke personen als bedoeld onder c, of, bij verhindering, een plaatsvervanger is bij voortduring bereikbaar en beschikt over bevoegdheden om onverwijld te kunnen handelen in situaties waarin dat geboden is;
e
de eigenaar en de rompvervrachter - indien deze een ander is dan de eigenaar - stemmen schriftelijk in met het verkrijgen van de hoedanigheid van Nederlands schip;
f
de rompbevrachter aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het schip en zijn opvarenden die voortvloeit uit de hoedanigheid van Nederlands schip, en
g
ingevolge de wetgeving van de staat waar het schip te boek staat, zijn er geen beletselen voor het verkrijgen van de hoedanigheid van Nederlands schip in verband met het aangaan van een rompbevrachtingsovereenkomst met een in Nederland gevestigde rompbevrachter.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BJ4382, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/4177 WUV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag om als vervolgde in de zin van de WUV in aanmerking te worden gebracht voor een periodieke uitkering. Geen hechte en duurzame verbondenheid met de Nederlandse samenleving. De omstandigheid dat appellant twee jaar in het KNIL heeft gediend is onvoldoende om tot de hier noodzakelijke verbondenheid te kunnen komen.
 •