Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de Watersnoodschade 1953

 

Artikel 54
1
Door Onze Minister van Financiën kunnen terzake van de schade aan de belanghebbenden, voorzover geen bijdrage wordt toegekend, kredieten worden verleend tot ten hoogste het bedrag van de goedgekeurde herbouw-, herstel- of heraanschaffingskosten, in daartoe leidende gevallen verminderd met het bedrag van de bijdrage.
2
De in lid 1 bedoelde kredieten kunnen eveneens met algemene of bijzondere goedkeuring van Onze Minister van Financiën worden verleend door derden onder garantie van de Staat.
3
Onze Minister van Financiën kan bepalen, dat de aflossing van een ingevolge lid 1 verleend krediet geheel of gedeeltelijk achterwege zal blijven of zal worden opgeschort en dat over het gehele krediet, dan wel over een gedeelte daarvan, geen of een lagere dan de bedongen rente zal zijn verschuldigd. Onze genoemde Minister kan eveneens kwijtschelding verlenen van een nog verschuldigd bedrag wegens de hoofdsom van het krediet dan wel van een gedeelte daarvan. Bij de toepassing van dit lid kan Onze genoemde Minister rekening houden met de rentabiliteit van de in de desbetreffende objecten geïnvesteerde bedragen dan wel met de bedrijfsuitkomsten als geheel.
4
Gelijke bevoegdheid, als ingevolge lid 3 door Onze Minister van Financiën wordt uitgeoefend, komt toe aan de in lid 2 bedoelde derden; voorzover deze bevoegdheid evenwel wordt uitgeoefend zonder voorafgaande toestemming van Onze genoemde Minister, vervalt de garantie, bedoeld in lid 2.
5
Bij de verlening van kredieten, als bedoeld zijn in de vorige leden, kan worden bedongen, dat door de belanghebbende geen verzoek zal worden gedaan tot toepassing van het bepaalde in de leden 3 en 4.
6
De voorwaarden, waaronder de verlening van de in de vorige leden bedoelde kredieten plaats vindt, worden bepaald door Onze Minister van Financiën.
7
Het bepaalde in artikel 40, lid 2, is met betrekking tot de in dit artikel genoemde kredieten van overeenkomstige toepassing. Hetzelfde geldt ten aanzien van het bepaalde in artikel 52, voor wat betreft de bedragen, waarvoor door de in lid 2 bedoelde derden gebruik wordt gemaakt van de aldaar genoemde garantie.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •