Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de Watersnoodschade 1953

 

Artikel 29
1
Over de bijdragen wordt geen rente vergoed.
2
In gevallen van onherstelbare schade aan woningen en bedrijfspanden, met uitzondering van boerderijen, wordt op verzoek van de belanghebbende door het vaststellend orgaan een vergoeding toegekend ten bedrage van de helft van de huurwaarde, te bepalen overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van de Wet op de personele belasting 1950.
3
De in lid 2 bedoelde vergoeding wordt berekend over een periode, ingaande op de datum, waarop de desbetreffende woningen en bedrijfspanden tengevolge van de watersnood moesten worden ontruimd, en eindigende drie maanden na de aanvang van de herbouw, doch uiterlijk 1 Januari 1957. Van de in de vorige zin genoemde einddatum kan door Onze Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting worden afgeweken. Voor de berekening van de vergoeding wordt een maand gerekend 30 en een jaar 360 dagen te bevatten.
4
In gevallen van herstelbare schade aan grond kan op verzoek van de belanghebbende een vergoeding worden toegekend ten bedrage van de pachtwaarde, voorzover en zolang de grond naar het oordeel van Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening niet in natura is hersteld. Het bepaalde in lid 3 vindt daarbij voorzoveel mogelijk overeenkomstige toepassing.
5
Onze in de vorige leden genoemde Ministers zijn bevoegd op verzoek van de belanghebbende te bepalen, dat de vergoeding aan de gebruiker van het beschadigde goed zal worden betaalbaar gesteld, voorzover deze aantoont ondanks de beschadiging de huur of pacht te hebben doorbetaald aan de eigenaar over het tijdvak, waarover de vergoeding wordt berekend.
6
De schuldeisers van hypothecaire vorderingen, die uiterlijk een maand voor de uitbetaling van de vergoeding aan het vaststellend orgaan van hun vordering per aangetekende brief hebben doen blijken, kunnen terzake van opeisbaar geworden bedragen wegens rentevorderingen en aflossingen op de hoofdsom verhaal nemen op de vergoeding of op een deel daarvan.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •