Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de consignatie van gelden

 

Artikel 9
1
Uitkering uit de consignatiekas vindt plaats op schriftelijk verzoek van degene die van zijn recht op uitkering doet blijken.
2
Bij de uitkering wordt, over geconsigneerde gelden, de rente vergoed, bedoeld in het volgende lid. De rente wordt niet vergoed ten aanzien van consignaties ten belope van minder dan € 45,38. Dit bedrag kan door Onze Minister worden bijgesteld, indien de ontwikkeling van prijsindexcijfers hem daartoe aanleiding geeft.
3
Het percentage van de rente wordt door Onze Minister jaarlijks in de maand januari voor het alsdan ingetreden kalenderjaar vastgesteld. Bij de vaststelling van dat percentage wordt rekening gehouden met de ten tijde van die vaststelling geldende rente op direct opvraagbare spaarrekeningen bij grote bankinstellingen, de Postgiro en de Rijkspostspaarbank.
4
De rente begint te lopen op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de gelden door Onze Minister zijn ontvangen.
5
De rente wordt berekend tot en met de laatste dag van de maand, voorafgaande aan die waarin de uitkering geschiedt dan wel tot en met de laatste dag van de maand, voorafgaande aan die waarin de rechtsvordering tot uitkering is verjaard.
6
De rente wordt berekend over het aantal gehele euro?s waaruit de geconsigneerde som bestaat, met verwaarlozing van onderdelen van euro?s.
7
Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, regelen vast met betrekking tot de voorwaarden, waaronder tot uitkering wordt overgegaan, zomede met betrekking tot uitkeringen in geval van derden-beslag onder de consignatiekas.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB2420, Eerste aanleg - meervoudig, 252212 HA ZA 05-3295
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  11-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Onteigening landbouwperceel en boomgaard.
 •