Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

 

Artikel 72
1
Vrijstelling van belasting wordt, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en beperkingen, verleend voor motorrijtuigen:
a
[vervallen;]
b
die 25 jaar en ouder zijn en die, voorzover het vrachtauto?s of autobussen betreft, niet bedrijfsmatig worden gebruikt;
c
die uitsluitend worden gebruikt voor defensie of door de politie;
d
die uitsluitend worden gebruikt door de brandweer en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn;
e
[vervallen;]
f
[vervallen;]
g
[vervallen;]
h
die zijn ingericht en uitsluitend worden gebruikt als vuilniswagen, kolkenzuiger of straatveegwagen;
i
[vervallen;]
j
die zijn ingericht en uitsluitend worden gebruikt voor de aanleg en het onderhoud van wegen;
k
[vervallen;]
l
waarmee gewoonlijk slechts over een geringe afstand gebruik van de weg wordt gemaakt;
m
waarmee met het oog op een ingevolge hoofdstuk V van de Wegenverkeerswet 1994 te verrichten keuring van het motorrijtuig tijdens een voor het motorrijtuig geldende schorsing gebruik van de weg wordt gemaakt op de dag waarop dat motorrijtuig naar aanleiding van de aanvraag van een keuringsbewijs aan een keuring wordt onderworpen; of
n
die blijkens een ingevolge de Wet personenvervoer 2000 geldige vergunning, dan wel voorzover afgegeven een vergunningbewijs, zijn bestemd om daarmee als personenauto openbaar vervoer of taxivervoer te verrichten en daarvoor geheel of nagenoeg geheel worden gebruikt.
2
De voorwaarde dat het motorrijtuig wordt gehouden door een openbaar lichaam kan in de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur alleen worden gesteld voor de vrijstellingen genoemd in het eerste lid, onderdeel c.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •