Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968

 

Artikel 1a
1
Artikel 1, aanhef en onderdeel b, is niet van toepassing wanneer het verworven goed:
a
is geleverd door een ondernemer op wie de in de artikelen 282 tot en met 292 van de BTW-richtlijn 2006 bedoelde vrijstellingsregeling van toepassing is;
b
is geleverd in de zin van artikel 3, eerste lid, onderdeel f;
c
is geleverd met toepassing van artikel 5a, eerste lid; of
d
is geleverd met toepassing van een van de in de artikelen 312 tot en met 325 en 333 tot en met 340 van de BTW-richtlijn 2006 bedoelde bijzondere regelingen.
2
Artikel 1, aanhef en onderdeel b, is voorts niet van toepassing op intracommunautaire verwervingen van goederen, andere dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsgoederen, door:
a
ondernemers die op grond van artikel 27, eerste lid, geen omzetbelasting verschuldigd zijn;
b
ondernemers die uitsluitend leveringen van goederen of diensten verrichten waarvoor geen recht op aftrek van belasting bestaat; en
c
rechtspersonen, andere dan ondernemers;
voor zover het totaal van de vergoedingen ter zake van deze verwervingen in het lopende kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 10 000 , mits het totaal van de vergoedingen ter zake van dergelijke verwervingen in het voorafgaande kalenderjaar niet meer heeft bedragen dan € 10 000 .
3
De in het tweede lid bedoelde ondernemers en rechtspersonen kunnen aan de inspecteur verzoeken om dat lid op hen niet van toepassing te doen zijn. Bij inwilliging van het verzoek geldt zulks tot wederopzegging door belanghebbende doch ten minste voor twee kalenderjaren. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld inzake de toepassing van dit lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA5297, Cassatie, 34699
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 34699 29 maart 2000 gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X te Z en het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 28 juli 1998 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting...
 • LJN BD0394, Hoger beroep, 06/369
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Testamentair executeur, beloning, opdracht.
 • LJN BA8338, Hoger beroep, 119/03
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  13-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Standpunt curator is dat btw-bedragen voor leverancier geen schade vormen, omdat hij die mag verrekenen met btw die hij zelf moet afdragen. Leverancier mag zich daarover uitlaten.
 • LJN BC6789, Hoger beroep, 06/00075
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Op grond van artikel 1 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet OB) is omzetbelasting verschuldigd ter zake van de levering van goederen in Nederland. In artikel 28 van de Wet OB wordt bepaald dat heffing van belasting ter zake van de levering van tabaksgoederen geschiedt met overeenkomstige...
 • LJN AU5753, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/499 OB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Werkzaamheden van docenten voor vakbond en CITO belast met omzetbelasting.
 • LJN AZ6337, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/5118 IW
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aansprakelijkheid omzetbelasting. Eiseres, een BV, die een fiscale eenheid vormde met een andere BV, is hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde omzetbelasting die voor het verbreken van de fiscale eenheid verschuldigd is geworden.
 • LJN BJ1621, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/198-201 OB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Omzetbelasting. Door leden van sportteam aan stichting betaalde bijdragen belast, omdat een rechtstreeks verband bestaat tussen de bijdragen en terbeschikkingstelling aan de teamleden van kleding, voedsel en materialen. Beroep gegrond.
 •