Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de strandvonderij

 

Artikel 19
[1.] Na den verkoop, bedoeld in artikel 17 - of, indien artikel 14 heeft toepassing gevonden, nadat twee maanden zijn verstreken na de oproeping, zonder dat zich reclamanten hebben opgedaan, dan wel nadat, na toepassing van het tweede lid van artikel 16, gebleken is, dat de ingestelde reclames tot afgifte niet kunnen leiden - keert de strandvonder uit de opbrengst de verschuldigde hulploonen aan de redders uit; ontstaat omtrent het bedrag daarvan tusschen hem en de redders verschil, dan moet dit geschil worden beslecht door den in de tweede afdeling van de derde titel van het eerste boek of artikel 637 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangewezen rechter.
[2.] De strandvonder zendt voorts zo spoedig mogelijk na het in het eerste lid bedoelde tijdstip, alsmede indien de zaken in natura aan de rechthebbende zijn afgegeven, de rekening en verantwoording betreffende het door hem gevoerde beheer, de verkoop en de door hem betaalde of nog te betalen hulplonen, beheerlonen en kosten aan Gedeputeerde Staten.
[3.] Zoodra Gedeputeerde Staten met de rekening en verantwoording hebben ingestemd, consigneert de strandvonder het batig saldo, en doet van die consignatie blijken aan genoemd College, hetwelk daarvan kennis geeft aan Onzen Minister van Financiën. De instemming der rekening en verantwoording laat de bevoegdheid van belanghebbenden, om haar te betwisten, onverlet.
[4.] Wijst de rekening en verantwoording een nadeelig saldo aan, zonder dat zulks aan zorgeloosheid van den strandvonder is te wijten, dan wordt hem het nadeelig saldo uit 's Rijks kas vergoed.
[5.] Indien een rechthebbende ten aanzien van zaken, nadat verkoop, als bedoeld in artikel 17, daarvan heeft plaats gehad doch vóór de consignatie, alsnog zijn recht op de geborgen en daarna verkochte zaken bewijst, wordt hem na bekomen volmacht van Gedeputeerde Staten de opbrengst van de zaken, tegen betaling van de verschuldigde hulplonen, beheerlonen en kosten, door de strandvonder uitgekeerd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •