Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de vaste boekenprijs

 

Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder:
a
Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
b
boek: een werk dat tekst bevat die vrijwel uitsluitend is gesteld in de Nederlandse of Friese taal, voorzien is van een titel, bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van ondersteunende informatiedragers, en wordt uitgegeven in een oplage van meerdere exemplaren die voor verkoop aan eindafnemers zijn bestemd, met uitzondering van:
1
nummers van een jaargang van een met regelmatige tussenpozen verschijnende uitgave;
2
agenda's en almanakken die in de titel het jaartal van de gebruiksbestemming vermelden;
3
catalogi van uitsluitend registrerende of opsommende aard;
4
brochures of daarmee gelijk te stellen korte geschriften;
5
antiquarische boeken en boeken die reeds eerder door eindafnemers bij een verkoper zijn gekocht en op enigerlei wijze zijn gebruikt;
6
uitgaven van uitsluitend plaatselijk of regionaal belang;
7
schoolboeken;
8
muziekuitgaven.
c
muziekuitgave: een werk dat notenschrift, al dan niet vergezeld van tekst, bevat, bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van ondersteunende informatiedragers, bestemd is voor muziekuitvoering of muziekeducatie en wordt uitgegeven ter verkoop aan eindafnemers, met uitzondering van antiquarische muziekuitgaven en muziekuitgaven die reeds eerder door eindafnemers bij een verkoper zijn gekocht en op enigerlei wijze zijn gebruikt;
d
schoolboek: een werk dat in vorm en inhoud gericht is op informatie-overdracht in onderwijsleersituaties in Basisonderwijs, (Voortgezet) Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en waarvan het gebruik binnen het les- en studierooster door de betrokken onderwijsinstelling is voorgeschreven;
e
uitgever: degene die boeken of muziekuitgaven in het handelsverkeer brengt;
f
uitgeven: het boeken of muziekuitgaven in het handelsverkeer brengen;
g
importeur: degene die boeken of muziekuitgaven die in andere landen dan Nederland zijn uitgegeven in Nederland in het handelsverkeer brengt;
h
verkoper: degene die door de uitgever of de importeur in het handelsverkeer gebrachte boeken of muziekuitgaven verkoopt aan eindafnemers;
i
openbare bibliotheek: een bibliotheek als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
j
eindafnemer: degene aan wie de verkoper boeken of muziekuitgaven verkoopt voor eigen gebruik;
k
vaste prijs: de door de uitgever of de importeur op grond van hoofdstuk 2 vastgestelde prijs voor boeken en muziekuitgaven;
l
Commissariaat: het Commissariaat voor de Media, genoemd in artikel 15.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •