Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

 

Artikel 12
1
Lichamen zonder aandeelhouders of deelgerechtigden waarbij een algemeen maatschappelijk of sociaal belang op de voorgrond staat, kunnen een herbestedingsreserve vormen tot vermindering van de in aanmerking te nemen kosten bedoeld in het tweede lid, indien en zolang het voornemen bestaat tot het maken van die kosten.
2
De kosten waarvoor een herbestedingsreserve kan worden gevormd zijn de in het jaar of in de volgende drie jaren te verrichten:
a
uitgaven ter zake van de aanschaf, voortbrenging of verbetering van bedrijfsmiddelen, of
b
uitgaven ter zake van projecten voorzover het lichaam daardoor naar verwachting een verlies zal lijden.
3
Het eerste lid is slechts van toepassing voorzover ondernemingsactiviteiten worden verricht die in de lijn liggen van het belang dat bij het lichaam op de voorgrond staat of bestaan uit het inzamelen om niet en vervolgens verkopen van gebruikte goederen met het oog op dat belang. Daarbij wordt onder gebruikte goederen verstaan: alle roerende lichamelijke zaken die, in de staat waarin zij verkeren of na herstelling daarvan, opnieuw kunnen worden gebruikt of verbruikt, met uitzondering van vervoermiddelen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen, antiquiteiten, edele metalen en edelstenen.
4
Bij ministeriële regeling kunnen ter voorkoming van ernstige concurrentieverstoring, lichamen, groepen lichamen of activiteiten worden uitgezonderd van de toepassing van het eerste lid.
5
Het ten laste van de winst van een jaar aan de reserve toe te voegen bedrag beloopt ten hoogste de in het jaar behaalde winst vóór die toevoeging.
6
Een herbestedingsreserve van een jaar wordt uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan, in de winst opgenomen, behalve voorzover de reserve is gevormd met betrekking tot de aanschaf, voortbrenging of verbetering van een bedrijfsmiddel of met betrekking tot een project:
a
waarvan uit de aard voortvloeit dat een langer tijdvak is vereist, of
b
waarbij aan de aanschaf, voortbrenging of verbetering van het bedrijfsmiddel respectievelijk voorbereiding van het project een begin van uitvoering is gegeven, maar verdere uitvoering is vertraagd door bijzondere omstandigheden.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ4007, Eerste aanleg - meervoudig, 1446/2005 OK, 1847/2005 OK en 365/2006 OK
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het verzoek van Centaurus Capital Limited c.s. tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Versatel Telecom International N.V. is afgewezen
 • LJN AU5264, Eerste aanleg - meervoudig, 1171/2005 OK
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  05-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De Ondernemingskamer heeft op 5 oktober 2005 het verzoek van de ondernemingsraad van Smit Transformatoren B.V. tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij Smit Transformatoren B.V. en Inverbeg B.V. toegewezen en enkele onmiddellijke voorzieningen getroffen, waaronder de benoeming van een ...
 •