Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

 

Artikel 2
In deze wet en in de daarop gebaseerde regelingen wordt verstaan onder:
a
vervaardigen van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak: elk handelen waarbij of waardoor die goederen ontstaan of de voor de belastingheffing relevante samenstelling daarvan wordt gewijzigd;
b
inrichting: iedere plaats waar op grond van de bepalingen van deze wet alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak onder schorsing van belasting mogen worden vervaardigd, mogen worden verwerkt, voorhanden mogen zijn, mogen worden ontvangen en mogen worden verzonden;
c
entrepot: zowel de douanebestemming vrij entrepot als de douaneregeling douane-entrepot als bedoeld in artikel 4, onderdelen 15 en 16, van het Communautair douanewetboek;
d
plaats voor tijdelijke opslag: een plaats die als zodanig is goedgekeurd krachtens artikel 51, eerste lid, van het Communautair douanewetboek;
e
lid-staat: een lid-staat van de Europese Gemeenschappen;
f
derde land: elk ander grondgebied dan het grondgebied van de lid-staten zoals dat is omschreven in artikel 2 van de Richtlijn betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (92/12/EEG van 25 februari 1992; PbEG L 76);
g
communautaire douaneregeling: de communautaire regelingen met betrekking tot douanevervoer, entrepots, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht, tijdelijke invoer, passieve veredeling en uitvoer naar een derde land (wederuitvoer daaronder begrepen);
h
schorsing van belasting: het stelsel waarin van goederen die worden vervaardigd, worden verwerkt, voorhanden zijn of worden vervoerd, op grond van de bepalingen van deze wet de belasting nog niet is geheven;
i
ondernemer: een ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •