Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het RIVM

 

Artikel 4
1
De directeur-generaal stelt jaarlijks, na overleg met Onze Minister, een meerjaren-activiteitenprogramma op, waarin zijn opgenomen alle activiteiten op het terrein van de volksgezondheid, die het RIVM voornemens is in de komende jaren uit te voeren. Het meerjaren-activiteitenprogramma en wijzigingen daarin behoeven de goedkeuring van Onze Minister.
2
De directeur-generaal stelt jaarlijks, na overleg met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, een meerjaren-activiteitenprogramma op, waarin zijn opgenomen alle activiteiten op het terrein van het milieu, die het RIVM voornemens is in de komende jaren uit te voeren. Het meerjaren-activiteitenprogramma en wijzigingen daarin behoeven de goedkeuring van Onze Minister en Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
3
De directeur-generaal stelt jaarlijks, na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een meerjarenactiviteitenprogramma op, waarin zijn opgenomen de activiteiten op het terrein van natuur, bos en landschap die het RIVM en de andere betrokken instellingen in het kader van de opstelling van de rapporten, bedoeld in artikel 9a van de Natuurbeschermingswet 1998, voornemens zijn in de komende jaren uit te voeren. Het meerjarenprogramma en wijzigingen daarin behoeven de goedkeuring van Onze Minister en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
4
De directeur-generaal stelt jaarlijks, na overleg met Onze Minister en Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een meerjaren-activiteitenprogramma op van onderzoek dat hij noodzakelijk acht voor het verwerven van inzichten die nodig zijn om de in artikel 3, eerste lid, onder a en b , genoemde taken adequaat te kunnen uitvoeren.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •