Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het Waddenfonds

 

Artikel 7
1
Er is een Adviescommissie Waddenfonds die tot taak heeft Onze Minister te adviseren over ontvankelijke aanvragen om subsidie.
2
De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste zes leden. De leden zijn deskundig op het terrein waarop de commissie een taak heeft en zijn niet als ambtenaar of bestuurder met taken in het kader van het waddenbeleid werkzaam bij een ministerie, provincie, gemeente of waterschap.
3
Onze Minister benoemt de voorzitter en de leden voor een termijn van vijf jaar op meervoudige voordracht, op te maken door de in het waddengebied bevoegde bestuursorganen van gemeente, provincie en waterschap. De leden zijn te allen tijde opnieuw benoembaar.
4
Bij haar advisering over de ontvankelijke subsidieaanvragen houdt de commissie in elk geval rekening met de mate waarin:
a
het project past binnen het in het investeringsplan beschreven ontwikkelingsperspectief;
b
het project bijdraagt aan de prioritaire thema?s, aangegeven in het uitvoeringsplan;
c
het project bijdraagt aan de verwezenlijking van meer dan een van de doelen, genoemd in artikel 2, tweede lid;
d
binnen de regio draagvlak bestaat voor de beoogde activiteiten;
e
wordt voorzien in cofinanciering;
f
de maatschappelijke baten de maatschappelijke lasten overstijgen;
g
het project als innovatief kan worden gekwalificeerd;
h
het project haalbaar en uitvoerbaar is;
i
het project als doelmatig kan worden gekwalificeerd.
5
Indien het bedrag van voor subsidie in aanmerking komende aanvragen het beschikbare bedrag overtreft, adviseert de commissie over de volgorde waarin de subsidie zou moeten worden toegekend.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •