Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

 

Artikel 10.30 Geschil adviesbevoegdheid
1
Indien het instellingsbestuur een beslissing neemt waarbij het een advies van de medezeggenschapsraad, vereist ingevolge artikel 10.22, onder b, niet of niet geheel volgt, wordt de uitvoering van de beslissing opgeschort met vier weken, tenzij de raad tegen onmiddellijke uitvoering van de beslissing geen bedenkingen heeft.
2
De medezeggenschapsraad doet een verzoek als bedoeld in artikel 10.27, eerste lid, onder c, binnen vier weken nadat de betrokken beslissing door het instellingsbestuur is genomen, onder overlegging van de argumenten voor zijn advies en de argumenten voor zijn oordeel dat door het niet of niet geheel volgen van het advies de belangen van de instelling of van de raad ernstig worden geschaad. De commissie voor geschillen stelt het instellingsbestuur in de gelegenheid om zijn argumenten voor het niet of niet geheel volgen van het advies van de raad bij de commissie voor geschillen naar voren te brengen. De behandeling van het verzoek verlengt de opschorting, bedoeld in het eerste lid, niet.
3
De commissie is bevoegd een bemiddelingsvoorstel aan het instellingsbestuur en de raad voor te leggen, tenzij het instellingsbestuur dan wel de raad te kennen geven daarop geen prijs te stellen. Indien de commissie van deze bevoegdheid geen gebruikmaakt of indien haar voorstel niet de instemming verwerft van het instellingsbestuur en van de raad, beoordeelt de commissie of het instellingsbestuur bij het niet of niet geheel volgen van het advies van de raad
a
gehandeld heeft in strijd met het bepaalde bij of krachtens deze titel of het medezeggenschapsreglement,
b
onvoldoende gemotiveerd heeft waarom is afgeweken van het advies van de raad,
c
onzorgvuldig gehandeld heeft ten opzichte van de raad, of
d
bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet tot de beslissing had kunnen komen.
4
De commissie doet vervolgens de bindende uitspraak of de betrokken beslissing al dan niet in stand kan blijven.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •