Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

 

Artikel 9.41 Geschil instemmingsbevoegdheid
1
Indien aan een te nemen besluit van het college van bestuur instemming, vereist ingevolge artikel 9.33 of het reglement, bedoeld in artikel 9.34, is onthouden, deelt het college van bestuur binnen drie maanden aan de universiteitsraad mede of het voorstel wordt ingetrokken dan wel wordt voorgelegd aan de commissie voor geschillen. Indien deze mededeling niet binnen drie maanden wordt gedaan, vervalt het voorstel.
2
Het college van bestuur doet een verzoek als bedoeld in artikel 9.40, eerste lid onderdeel a, onder overlegging van de door het college van bestuur gemaakte afweging van de belangen die daarbij voor het college van bestuur onderscheidenlijk de raad of het betrokken deel daarvan aan de orde zijn. De commissie stelt de raad of het betrokken deel daarvan in de gelegenheid om zijn argumenten voor het onthouden van zijn instemming bij de commissie naar voren te brengen.
3
De commissie is bevoegd een bemiddelingsvoorstel aan het college van bestuur en de raad voor te leggen, tenzij het college van bestuur dan wel de raad of het betrokken deel daarvan te kennen geven daarop geen prijs te stellen. Indien de commissie van deze bevoegdheid geen gebruikmaakt of indien haar voorstel niet de instemming verwerft van het college van bestuur alsmede de instemming van de raad of het betrokken deel daarvan, beoordeelt de commissie of het college van bestuur bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen. De uitspraak van de commissie is bindend voor het college van bestuur en de raad.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •