Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het overleg huurders verhuurder

 

Artikel 3
1
De verhuurder informeert de betrokken huurdersorganisatie op verzoek zo spoedig mogelijk schriftelijk over zijn beleid, dat rechtstreeks te maken heeft met de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen en de woonomgeving daarvan, dat van invloed is op de directe woon- en leefsituatie van de betrokken huurders en dat voor hen van wezenlijk belang kan zijn.
2
Dit recht op informatie omvat in elk geval informatie over de volgende onderwerpen:
a
het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving;
b
het slopen van woongelegenheden;
c
het toewijzings- en verhuurbeleid;
d
de door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur;
e
het beleid inzake de huurprijzen;
f
de samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen.
3
De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor informatie, tegen de verstrekking waarvan het bedrijfsbelang van de verhuurder zich verzet.
4
De informatie over de onderwerpen, genoemd in het tweede lid, onderdelen a en e, heeft betrekking op het tijdvak van twaalf maanden, volgende op het tijdstip van verstrekking van die informatie; tevens wordt een indicatie gegeven over de ontwikkeling met betrekking tot deze onderwerpen in de daaropvolgende jaren.
5
De verhuurder en de huurdersorganisatie kunnen, onverminderd het tweede lid, schriftelijk nadere afspraken maken over de onderwerpen, waarover informatie wordt gegeven.
6
Indien de huurdersorganisatie de verhuurder te kennen heeft gegeven, overleg met hem te willen voeren over de verstrekte informatie, stelt de verhuurder de huurdersorganisatie daartoe in de gelegenheid.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •