Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het overleg huurders verhuurder

 

Artikel 1
1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
Onze Minister: Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;
b
woongelegenheid:
1
woning;
2
standplaats in de zin van de Woningwet; en
3
woonwagen in de zin van de Woningwet.
c
wooncomplex: een verzameling van ten minste twintig in elkaars nabijheid gelegen woongelegenheden welke financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen;
d
verhuurder: verhuurder van ten minste honderd voor verhuur bestemde woongelegenheden in Nederland;
e
huurder: huurder van een woongelegenheid van een verhuurder als bedoeld onder d, welke huurder daarin zijn hoofdverblijf heeft;
f
huurdersorganisatie: vereniging of stichting, die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van huurders van een bepaalde verhuurder en die voldoet aan de volgende vereisten:
1
tenzij het een toegelaten instelling betreft, zij kan aantonen dat zij ten minste 50% van de huurders, dan wel indien de verhuurder dat schriftelijk aan de huurders heeft bekendgemaakt, een door die verhuurder aangegeven lager percentage van de in haar statuten of reglementen omschreven woongelegenheden of wooncomplexen van de verhuurder vertegenwoordigt;
2
het bestuur wordt gekozen of aangewezen door en uit de huurders die zij vertegenwoordigt;
3
zij houdt de huurders op de hoogte van haar activiteiten en betrekt hen bij haar standpuntbepaling;
4
zij schrijft ten minste eenmaal per jaar een vergadering uit voor de huurders, legt daarin verantwoording af van haar activiteiten in het verstreken jaar en bespreekt haar plannen voor het eerstvolgende jaar en stelt deze vast, en
5
zij stelt alle huurders van de woongelegenheden of wooncomplexen, waarvoor zij de belangen behartigt, in de gelegenheid om zich bij haar aan te sluiten.
2
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder huurder mede verstaan degene die de woongelegenheid met toestemming van de verhuurder huurt van een huurder die haar huurt van die verhuurder.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •