Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het specifiek cultuurbeleid

 

Artikel 8
1
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het verstrekken van subsidies op grond van deze wet.
2
De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen betrekking hebben op:
a
de criteria op grond waarvan subsidie kan worden verstrekt;
b
het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald;
c
de vaststelling van een subsidieplafond;
d
de aanvraag van een subsidie;
e
de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend;
f
de verplichtingen van de subsidie-ontvanger;
g
de vaststelling van de subsidie;
h
de betaling en terugvordering van de subsidie, alsmede het verlenen van voorschotten op de subsidie.
3
Indien bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, wordt voorzien in een subsidieplafond, worden daarbij regels gesteld omtrent de wijze van verdeling.
4
Onverminderd de artikelen 4a tot en met 4c en 5, tweede en derde lid, kan bij een maatregel als bedoeld in het eerste lid worden bepaald dat een subsidie kan worden verstrekt voor perioden van ten hoogste vier jaren.
5
Onze Minister kan bij het verstrekken van een subsidie de ontvanger daarvan verplichtingen opleggen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de maatregel, bedoeld in het eerste lid.
6
De verplichtingen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel f, en het vijfde lid, kunnen mede strekken ter bevordering van overheidsdoeleinden van algemene aard.
7
Uiterlijk een maand voordat de voordracht voor een maatregel als bedoeld in het eerste lid wordt gedaan, plaatst Onze Minister het ontwerp daarvan in de Staatscourant.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •