Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

 

Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder:
a
verantwoordelijke:
1
de ministers, bedoeld in artikel 51 van de Comptabiliteitswet 2001;
2
gedeputeerde staten van de provincies;
3
de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten;
4
de dagelijkse besturen van de waterschappen;
5
de dagelijkse besturen van de bedrijfslichamen in de zin van de Wet op de bedrijfsorganisatie; en
6
het orgaan of de organen van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, onder f en g, een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3, een vereniging of stichting als bedoeld in artikel 4 of een rechtspersoon of organisatie als bedoeld in artikel 5, die bij of krachtens de wet belast zijn met het opstellen en vaststellen van een financieel verantwoordingsdocument;
b
belastbaar loon: loon in de zin van artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, verminderd met de eindheffingsbestanddelen bedoeld in artikel 31 van die wet;
c
financieel verslagleggingsdocument: jaarverslag als bedoeld in artikel 51 van de Comptabiliteitswet 2001, jaarrekening als bedoeld in artikel 201 van de Provinciewet, jaarrekening als bedoeld in artikel 197 van de Gemeentewet of jaarrekening in de zin van Boek 2, titel 9, van het Burgerlijk Wetboek dan wel, indien deze artikelen niet van toepassing zijn, een ander bij of krachtens de wet voorgeschreven document dat jaarlijks wordt opgesteld tot verschaffing van inzicht in de financiƫle positie van een rechtspersoon of een organisatie van een rechtspersoon;
d
boekjaar: het jaar waarop het financieel verslagleggingsdocument betrekking heeft;
e
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •