Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

 

Artikel 6
1
De verantwoordelijke vermeldt in het financieel verslagleggingsdocument het belastbare loon, de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn, de functie of functies en de duur van het dienstverband in dat jaar van eenieder van wie de som van het belastbare loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn van zijn functie of functies het gemiddelde belastbare loon van Onze Ministers te boven is gegaan. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval van een dienstverband van een kleinere omvang dan het bij de verantwoordelijke gebruikelijk voltijdse dienstverband, en de som van het belastbaar loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn meer bedraagt dan het gemiddeld belastbaar jaarloon van Onze Ministers, vermenigvuldigd met het aantal uren waarop het dienstverband betrekking heeft en gedeeld door het aantal uren van een voltijds dienstverband.
2
De verantwoordelijke vermeldt in het financieel verslagleggingsdocument uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband, alsmede de functie of functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed en het jaar waarin het dienstverband is geëindigd van eenieder
a
wiens gegevens in enig voorafgaand jaar op grond van het eerste lid in het financieel verslagleggingsdocument zijn opgenomen of hadden moeten worden opgenomen, of
b
van wie het totaal van de uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband meer bedraagt of zal bedragen dan het gemiddelde belastbare loon van Onze Ministers in het jaar waarin het dienstverband is geëindigd.
3
Indien het boekjaar niet overeenkomt met een kalenderjaar, betreft de vermelding, bedoeld in het eerste lid, het belastbare loon, de functie of functies die betrekking hebben op het kalenderjaar direct voorafgaande aan het boekjaar.
4
In de gevallen, bedoeld in het eerste of tweede lid, motiveert de verantwoordelijke in het financieel verslagleggingsdocument de overschrijding van het gemiddelde belastbare loon van Onze Ministers.
5
De verantwoordelijke vermeldt in het financieel verslagleggingsdocument tevens van hen van wie het belastbare loon, de functie of functies en de duur van het dienstverband vermeld wordt, deze gegevens over het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop de verplichting in het eerste en tweede lid betrekking heeft.
6
De verantwoordelijke zendt Onze Minister uiterlijk op 1 juli de gegevens en motivering, bedoeld in het eerste tot en met vijfde lid. Onze Minister kan voor de verstrekking van deze gegevens een formulier vaststellen.
7
Onder het belastbaar loon van ministers of staatssecretarissen, dan wel van andere personen voor zover Onze Minister daartoe besluit, wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan: het belastbaar loon, verminderd met de loonbestanddelen die betrekking hebben op getroffen veiligheidsmaatregelen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •