Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet overbrenging consignatiekas naar de Nederlandsche Bank

 

Artikel 5
[1.] Behoudens de uitzonderingen in deze wet genoemd, worden door de Nederlandsche Bank uit deze bewaargevingen geen effecten teruggegeven of gelden uitbetaald, dan tegen overlegging van eene rechterlijke beschikking of een authentiek afschrift daarvan, houdende machtiging tot teruggave of uitbetaling onder vermelding van den persoon aan wien teruggegeven of uitbetaald moet worden.
[2.] De machtiging wordt verzocht van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement, waarin de woonplaats van de minderjarige of onder curatele gestelde is gelegen.
[3.] Voor zooverre zoodanig verzoek door den wettelijke vertegenwoordiger gedurende zijn bewind wordt gedaan, wordt het behandeld overeenkomstig de regelen, geldende voor het procesrecht in zaken van personen- en familierecht. De machtiging wordt verleend, indien de reden voor bewaargeving vervallen is, en voorts indien zulks den kantonrechter in het belang van den minderjarige of onder curateele gestelde noodzakelijk, nuttig of wenschelijk blijkt te zijn of indien het belang van den wettelijke vertegenwoordiger zulks volstrekt eischt. Bij de machtiging kan de afgifte of uitbetaling afhankelijk gesteld worden van bewaargeving bij de consignatiekas van andere bepaalde effecten. Bij afwijzing van het verzoek kan de wettelijke vertegenwoordiger binnen veertien dagen na de dagteekening der beschikking in hooger beroep komen.
[4.] Het verzoek van den meerderjarig gewordene of van hem, wiens curateele is opgeheven, alsook het verzoek van den wettelijke vertegenwoordiger, wiens bewind als zoodanig is geƫindigd en die aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is dadelijk voor toewijzing vatbaar.
[5.] Als teruggave wordt niet aangemerkt het lichten van stukken uit de bewaargeving ter incasseering, verwisseling, converteering, inlevering en dergelijke handelingen door bemiddeling van de Nederlandsche Bank.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •