Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

 

Artikel 83
1
[Wijzigt deze wet.]
2
Met ingang van het tijdstip van aanvang van fase 3 van deze wet kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, worden bepaald dat tot een daarin te bepalen tijdstip:
a
niet als dienstbetrekking in de zin van de Werkloosheidswet of de Ziektewet wordt beschouwd de arbeidsverhouding van de overheidswerknemer, bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van deze wet; of
b
artikel 8a van de Ziektewet niet van toepassing is op degene die uitsluitend uit hoofde van een of meer arbeidsverhoudingen als overheidswerknemer, dan wel uitsluitend uit hoofde van een of meer voormalige arbeidsverhoudingen als gewezen overheidswerknemer een uitkering ontvangt op grond van de verplichte verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
3
Het in het tweede lid bedoelde tijdstip kan voor groepen van overheidswerknemers als bedoeld in onderdeel a van dat lid, alsmede voor groepen van overheidswerknemers en gewezen overheidswerknemers met recht op een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering als bedoeld in onderdeel b van dat lid, verschillend worden vastgesteld.
4
Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het derde lid, kunnen nadere en, zo nodig, tijdelijk van de Ziektewet of Werkloosheidswet afwijkende regels worden gesteld.
5
Met ingang van het tijdstip van aanvang van fase 3 van deze wet berust het Faseringsbesluit overheidswerknemers onder de Ziektewet en de Werkloosheidswet op het tweede tot en met vierde lid van dit artikel.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •