Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet overige OCW-subsidies

 

Artikel 3 Reikwijdte
1
Deze wet is niet van toepassing op subsidie die Onze Minister verstrekt krachtens een andere wet, behoudens de tweede volzin en het tweede lid. De artikelen 4 tot en met 19 zijn van toepassing op subsidie die Onze Minister verstrekt krachtens de artikelen 70 van de Wet op het primair onderwijs, 71 van de Wet op de expertisecentra, 46, vierde lid, 47, vierde lid, en 75d van de Wet op het voortgezet onderwijs en 2.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
2
Onze Minister kan in afwijking van een andere wet als bedoeld in het eerste lid, in dringende gevallen subsidie op grond van deze wet verstrekken ten behoeve van extra activiteiten van bepaalde omvang en duur of extra voorzieningen, een en ander gericht op een specifieke bestemming der middelen. Verstrekking van subsidie als bedoeld in de eerste volzin, vindt slechts plaats indien die subsidie incidenteel van aard is of de subsidieverstrekking vooruitloopt op de totstandkoming van wetgeving terzake. Deze subsidieverstrekking geschiedt dan:
a
op grond van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling,
b
voor ten hoogste vier jaren, en
c
voorzover het betreft onderwijsinstellingen zonder onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs en met behandeling van die instellingen naar dezelfde maatstaf.
3
De in het tweede lid bedoelde algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling treedt niet in werking dan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het in die algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.
4
In geval van subsidieverstrekking als bedoeld in het tweede lid is artikel 4, derde lid, onder c, niet van toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •