Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet pleziervaartuigen

 

Artikel 8
1
Onze Minister wijst, met inachtneming van bijlage XIV van de richtlijn, de instanties aan die met betrekking tot de door hem te bepalen categorieën pleziervaartuigen, voortstuwingsmotoren en onderdelen van pleziervaartuigen belast zijn met door hem aan te geven taken als het verrichten van keuringen, de afgifte van certificaten van EG-typeonderzoek of het verrichten van controles, dan wel andere taken in het kader van de procedures, opgenomen in de bijlagen VI, VII, IX tot en met XII en XVI van de richtlijn. Aan een dergelijke aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden, die mede betrekking kunnen hebben op de door de keuringsinstanties in rekening te brengen tarieven.
2
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gegeven betreffende de criteria voor de beoordeling van instanties die in aanmerking wensen te komen voor een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, de wijze van beoordeling, het op deze instanties uit te oefenen toezicht en de door deze instanties verschuldigde vergoeding voor de kosten van de beoordeling en de uitoefening van het toezicht.
3
Een ingevolge het eerste lid aangewezen instantie verstrekt desgevraagd aan Onze Minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. Onze Minister kan inzage vorderen van de zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.
4
Onze Minister trekt de aanwijzing in, indien hij van oordeel is dat de desbetreffende instantie niet meer voldoet aan de criteria van bijlage XIV van de richtlijn of de criteria voor de beoordeling van instanties, opgenomen in de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede lid, dan wel indien de desbetreffende instantie de aan de aanwijzing verbonden voorschriften niet naleeft.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •