Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet privatisering ABP

 

Artikel 4
1
De aanspraken van overheidswerknemers, gewezen overheidswerknemers en hun nagelaten betrekkingen ter zake van pensioenen, alsmede hun daarmee samenhangende verplichtingen, worden neergelegd in een overeenkomst naar burgerlijk recht.
2
Onze Minister en de meerderheid van de centrales van overheidspersoneel die in de Centrale Commissie vertegenwoordigd zijn, zijn bevoegd tot het sluiten van de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, die op 1 januari 1996 in werking treedt.
3
De meerderheid van de sectorwerkgevers en de meerderheid van de centrales van overheidspersoneel, verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, zijn na 1 januari 1997 bevoegd tot het wijzigen of vervangen van de in het eerste lid bedoelde overeenkomst.
4
De in het tweede en derde lid bedoelde bevoegdheid geldt niet ten aanzien van het B 3-lichaam dat met ingang van 1 januari 1996 of een latere datum niet langer deelneemt in de Stichting Pensioenfonds ABP.
5
De overheidswerkgevers en overheidswerknemers zijn gebonden aan de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, en verplicht tot naleving van hetgeen te hunnen aanzien is bepaald in de statuten en reglementen van het pensioenfonds of in een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in de Pensioenwet, gesloten met een verzekeraar.
6
De overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, alsmede een wijziging of vervanging daarvan, bedoeld in het derde lid, worden door Onze Minister in de Staatscourant geplaatst. De overeenkomst, een wijziging en een vervanging daarvan treden niet eerder in werking dan met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ9770, Eerste aanleg - enkelvoudig, 195763 CV EXPL 05-3688
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  27-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  uitruilrechten; ouderdoms- en nabestaandenpensioen en FPU; wijziging artikel 5a.7 Pensioenreglement waardoor de uitruilmogelijkheden werden beperkt.
 • LJN BJ7016, Hoger beroep, 08/1665 AW + 08/2003 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  27-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Berekeningsgrondslag wachtgeld. Pensioenaanspraken en pensioentekort. Bijverdienmogelijkheden. Belastingschade. Wettelijke rente. De Raad is van oordeel dat de rechtbank de juiste berekeningsmaatstaf heeft gehanteerd, maar kan de rechtbank niet volgen in het oordeel dat het college slechts wettelijke...
 •