Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

 

Artikel 66 [Vervallen per 01-06-1999]
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 november 1996
Beatrix
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager
Uitgegeven de tiende december 1996
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager
Bijlage Eerste. als bedoeld in artikel 1g, eerste lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
Formulier voor het afleggen van de eed of belofte als bedoeld in artikel 1g, eerste lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren door de rechterlijk ambtenaar;
Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden en nakomen.
Ik zweer/verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het verkrijgen van een benoeming aan iemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.
Ik zweer/verklaar dat ik nimmer enige giften of geschenken hoegenaamd zal aannemen of ontvangen van enig persoon van wie ik weet of vermoed dat hij een rechtsgeding heeft of zal krijgen waarin mijn ambtsverrichtingen te pas zouden kunnen komen.
Ik zweer/beloof dat ik mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zal uitoefenen en mij in deze uitoefening zal gedragen zoals een goed rechterlijk ambtenaar betaamt.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!
Op ...................., werd te ....................
ten overstaan van (1) ....................
door (2) ....................
de bovenvermelde eed/belofte afgelegd.
de ....................
(1) ....................
(2) ....................
Krachtens de wet is de rechterlijk ambtenaar verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover hij bij de uitoefening van zijn taak de beschikking krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, behoudens zover enig wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Daarbij is de rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast verplicht tot geheimhouding van hetgeen in de raadkamer over aanhangige zaken is geuit. De rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast mag zich niet op enige wijze inlaten met partijen of hun advocaten, procureurs of gemachtigden over enige voor hem aanhangig geschil of een geschil waarvan hij weet of vermoedt dat deze voor hem aanhangig wordt.
Bijlage Tweede. als bedoeld in artikel 1g, zesde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
Formulier voor het afleggen van de eed of belofte als bedoeld in artikel 1g, zesde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren door het deskundig lid;
Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden en nakomen.
Ik zweer/verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het verkrijgen van een benoeming aan iemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.
Ik zweer/verklaar dat ik nimmer enige giften of geschenken hoegenaamd zal aannemen of ontvangen van enig persoon van wie ik weet of vermoed dat hij een rechtsgeding zal krijgen waarbij ik als deskundig lid betrokken zou kunnen zijn.
Ik zweer/beloof dat ik mijn werk als deskundig lid met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zal uitoefenen en mij in deze uitoefening zal gedragen zoals een goed deskundig lid betaamt.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!
Op .................... werd te ....................
Ten overstaan van (1) ...................., en
Door (2) ....................
De bovenvermelde eed/belofte afgelegd.
de ....................
(1) ....................
(2) ....................
Krachtens de wet is het deskundig lid verplicht tot geheimhouding van hetgeen in de raadkamer over aanhangige zaken is geuit. Daarbij is het deskundig lid verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover hij bij de uitoefening van zijn taak de beschikking krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, behoudens zover enig wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Bijlage Derde. als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
salariscategorie
salaris in euro's per maand per 1 mei 2003
1
9 572,79
2
8 979,64
3
8 423,94
4
7 900,54
aanvang
6 541,49
na 1 jaar
6 966,57
na 2 jaar
7 418,82
na 3 jaar
7 900,54
6
7 188,49
7
aanvang
6 143,10
na 1 jaar
6 541,49
na 2 jaar
6 966,57
na 3 jaar
7 188,49
8
aanvang
6 143,10
na 1 jaar
6 340,19
na 2 jaar
6 541,49
na 3 jaar
6 750,75
9
aanvang
4 740,51
na 1 jaar
4 870,66
na 2 jaar
4 998,47
na 3 jaar
5 135,18
na 4 jaar
5 275,14
na 5 jaar
5 418,40
na 6 jaar
5 591,15
na 7 jaar
5 769,98
na 8 jaar
5 953,97
na 9 jaar
6 143,10
10
aanvang
4 049,06
na 1 jaar
4 152,05
na 2 jaar
4 250,82
na 3 jaar
4 354,29
na 4 jaar
4 482,57
na 5 jaar
4 611,77
na 6 jaar
4 740,51
na 7 jaar
4 870,66
na 8 jaar
4 931,52
11
aanvang
3 536,43
na 1 jaar
3 639,89
na 2 jaar
3 742,87
na 3 jaar
3 844,95
na 4 jaar
3 944,19
na 5 jaar
4 049,06
na 6 jaar
4 152,05
na 7 jaar
4 250,82
na 8 jaar
4 354,29
na 9 jaar
4 482,57
na 10 jaar
4 547,17
11a
aanvang
4 049,06
na 1 jaar
4 152,05
na 2 jaar
4 250,82
na 3 jaar
4 354,29
na 4 jaar
4 482,57
na 5 jaar
4 611,77
na 6 jaar
4 740,51
na 7 jaar
4 870,66
na 8 jaar
4 931,52
12
aanvang
2 161,93
na 1 jaar
2 264,92
na 2 jaar
2 375,40
na 3 jaar
2 910,98
na 4 jaar
3 021,93
na 5 jaar
3 125,39
na 6 jaar
3 219,02
na 7 jaar
3 316,86
na 8 jaar
3 426,88


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •