Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet scheepsuitrusting

 

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
richtlijn: richtlijn nr. 96/98/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen (PbEG 1997, L 46);
b
de verdragen:
1
het op 5 april 1966 te Londen tot stand gekomen Verdrag betreffende de uitwatering van schepen (Trb. 1966, 275);
2
het op 20 oktober 1972 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake Internationale Voorschriften ter voorkoming van aanvaringen op zee (Trb. 1974, 51);
3
het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, (Trb. 1975, 147);
4
het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157);
5
de bij de onder 1° tot en met 4° genoemde verdragen behorende bindende protocollen, bindende bijlagen of bindende aanhangsels;
c
uitrusting: de onderdelen van scheepsuitrusting, genoemd in bijlage A.1 van de richtlijn;
d
Nederlands schip: een schip dat op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd is de vlag van het Koninkrijk te voeren, en waarvoor de verdragen voorschrijven dat de aan boord te plaatsen uitrusting overeenkomstig de verdragen is goedgekeurd;
e
productvoorschriften: de relevante fabricagevoorschriften en beproevingsnormen uit bijlage A.1 van de richtlijn;
f
overeenstemmingsbeoordeling: het onderzoek naar het voldoen van uitrusting aan de productvoorschriften;
g
merk van overeenstemming: het symbool, weergegeven in bijlage D van de richtlijn, dat wordt aangebracht op uitrusting waarvan overeenkomstig deze wet of een andere regeling ter uitvoering van de richtlijn is aangetoond dat zij voldoet aan de toepasselijke voorschriften uit de verdragen;
h
keuringsinstantie: een ingevolge artikel 4, eerste lid, aangewezen instantie;
i
Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •