Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet sociale werkvoorziening

 

Artikel 10
1
Bij overgang van ingezetenschap van de ene naar de andere gemeente treedt het college van de gemeente waarvan de betrokkene, bedoeld in artikel 7, ingezetene wordt per 1 januari van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van die overgang bij de toepassing van dat artikel in de plaats van het college van de gemeente waarvan de betrokkene, bedoeld in artikel 7, niet langer ingezetene is.
2
Bij overgang van ingezetenschap van de ene naar de andere gemeente betaalt het college van de gemeente waarvan de betrokkene ingezetene wordt vanaf het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van die overgang aan het college van de gemeente waarvan de betrokkene niet langer ingezetene is een vergoeding voorzover zijn dienstbetrekking met dat college voortduurt.
3
De vergoeding, bedoeld in het tweede lid, bedraagt per kalenderjaar:
(A / B) x C
waarbij:
A staat voor de uitkering, bedoeld in artikel 8, eerste lid aan de gemeente waarvan de betrokkene ingezetene is;
B staat voor het op grond van artikel 8, tweede lid, vastgestelde aantal bij de uitkering, bedoeld in artikel 8, eerste lid, behorende minimumaantal arbeidsjaren voor de gemeente waarvan de betrokkene ingezetene is;
C staat voor het aantal door de ingezetene gerealiseerde arbeidsjaren in dat kalenderjaar berekend op honderdsten nauwkeurig waarbij vijfduizendste of meer naar boven wordt afgerond op een honderdste.
4
Iedere maand wordt bij wijze van voorschot 1/12 van de naar het oordeel van het college van de gemeente waarmee de betrokkene zijn dienstbetrekking heeft te verwachten vergoeding betaald. Indien in de loop van het kalenderjaar de te verwachten vergoeding naar het oordeel van dat college wijzigt wordt het voorschot daarop aangepast.
5
Voor de toepassing van dit artikel wordt het ingezetenschap van de werknemer die van buiten Nederland in Nederland gaat wonen geacht over te zijn gegaan van de gemeente waarin hij laatstelijk in Nederland woonde naar de gemeente in Nederland waarin hij gaat wonen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •