Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 

Artikel 23
1
Een instelling die ingevolge artikel 16 een melding heeft gedaan of die ingevolge artikel 17 nadere informatie heeft verstrekt, is verplicht tot geheimhouding hiervan, alsmede van het gegeven dat deze melding of verstrekking aanleiding kan geven tot nader onderzoek, behoudens voor zover uit deze wet de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
2
De instelling die ingevolge artikel 13, onderdeel c, gegevens of inlichtingen verkrijgt, is verplicht tot geheimhouding daarvan.
3
De in het eerste lid bedoelde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op een mededeling gedaan door een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11°, 12° en 13°, aan een cliënt met als doel deze te doen afzien van een onwettige handeling.
4
Een instelling kan, in afwijking van het eerste lid, mededelingen doen aan:
a
instellingen die behoren tot hetzelfde financieel conglomeraat als bedoeld in artikel 3:290 van de Wet op het financieel toezicht en die tenminste hebben voldaan aan de verplichting tot het vereenvoudigd cliëntenonderzoek, bedoeld in de artikelen 6 en 7;
b
instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, met zetel in een lidstaat of een staat die geen lidstaat is die eisen stelt die gelijkwaardig zijn aan die in deze wet, en die hun werkzaamheden, al dan niet als werknemer, uitoefenen binnen eenzelfde rechtspersoon of netwerk;
c
instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 12°, met zetel in een lidstaat, mits het dezelfde cliënt en dezelfde transactie betreft en de mededeling uitsluitend is bedoeld ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
d
instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 12°, met zetel in een staat die geen lidstaat is die eisen stelt die gelijkwaardig zijn aan die in deze wet, die zijn onderworpen aan gelijkwaardige verplichtingen op het gebied van het beroepsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens, en tot dezelfde beroepscategorie behoren, mits het dezelfde cliënt en dezelfde transactie betreft en de mededeling uitsluitend is bedoeld ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •