Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde

 

Artikel 11
1
Onverminderd het bepaalde in artikel 14 gaan op de datum van inwerkingtreding van deze wet alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam, uitsluitend betrekking hebbende op de in artikel 2, eerste en tweede lid omschreven gebieden, over op de gemeente Almere onderscheidenlijk Zeewolde, zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd.
2
Eveneens onverminderd het bepaalde in artikel 14 gaan op de datum van inwerkingtreding van deze wet alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam onderscheidenlijk een gemeente, betrekking hebbende op ander overgaand gebied dan het in het eerste lid bedoelde, over op de gemeente waaraan dit gebied wordt toegevoegd, zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd.
3
Ten aanzien van de overige rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam kan Onze Minister, de Landdrost en de besturen van de gemeenten Almere en Zeewolde gehoord en zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd, bepalen dat zij geheel of gedeeltelijk op die gemeenten overgaan.
4
Tegen een besluit van Onze Minister als bedoeld in het derde lid kunnen de Landdrost en de besturen van de gemeenten Almere en Zeewolde binnen een maand, te rekenen van de dag van verzending van het besluit, bij Ons voorziening vragen.
5
Wettelijke procedures en rechtsgedingen waarbij het openbaar lichaam onderscheidenlijk een gemeente waarvan gebied overgaat, betrokken is, worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet voortgezet door of tegen de gemeente waaraan dat gebied wordt toegevoegd, voor zover krachtens het bepaalde in het eerste, tweede of derde lid de in die leden bedoelde rechten en verplichtingen op die gemeente overgaan. Ten aanzien van de rechtsgedingen is het bepaalde in de artikelen 254-262 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.
6
Ten aanzien van de in het eerste tot en met het derde lid begrepen registergoederen zal verandering van de tenaamstelling in de kadastrale leggers plaatshebben. Onze Minister onderscheidenlijk gedeputeerde staten van de betrokken provincie doen de daartoe nodige opgave aan de desbetreffende hypotheekbewaarder.
7
Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechten en verplichtingen van een provincie.
8
De vorige leden gelden niet ten aanzien van rechten en verplichtingen die verband houden met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •