Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde

 

Artikel 21
1
De krachtens artikel 19 te kiezen raad van de gemeente Almere zal bestaan uit het door Onze Minister met overeenkomstige toepassing van artikel 5 der gemeentewet te bepalen aantal leden. De krachtens artikel 19 te kiezen raad van de gemeente Zeewolde zal bestaan uit 11 leden. Zolang de gemeente Zeewolde minder dan 3000 inwoners telt zal, in afwijking van het bepaalde in artikel 5 van de gemeentewet, de raad van deze gemeente bestaan uit het in de vorige volzin genoemde aantal leden.
2
De kandidaatstelling en de eventuele stemming geschieden op door Onze Minister vast te stellen dagen, met dien verstande dat de stemming plaatsvindt vóór de dag waarop deze wet in werking treedt.
3
Onze Minister kan besluiten tot afwijking van de in artikel G 3 der Kieswet bedoelde termijnen inzake registratie van namen en aanduidingen van politieke groeperingen.
4
Voor de toepassing van artikel H14, eerste lid, van de Kieswet wordt in plaats van "het lichaam, voor hetwelk de verkiezing geldt" ten aanzien van de gemeenten Almere en Zeewolde onderscheidenlijk gelezen: de adviesraad van het openbaar lichaam en de adviescommissie Zeewolde.
5
Als kiezersregister voor de eerste verkiezing van de raden van Almere en Zeewolde worden aangemerkt de delen van het kiezersregister van het openbaar lichaam en de gemeente Lelystad, betrekking hebbende op degenen die op de dag van de kandidaatstelling werkelijke woonplaats hebben in het in artikel 2, eerste onderscheidenlijk tweede lid, omschreven gebied.
6
Het indelen in stemdistricten en het benoemen van de leden en de plaatsvervangende leden van de hoofdstembureaus en van de stembureaus voor de in artikel 19 bedoelde verkiezingen geschieden vóór een door Onze Minister te bepalen dag door de Landdrost.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •