Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde

 

Artikel 6
1
Het bepaalde in artikel 5 is niet van toepassing op belastingverordeningen op voet van artikel 273 van de gemeentewet. Ten aanzien van overgaand gebied houden deze verordeningen op te gelden met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet, doch zij behouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, hun rechtskracht voor de belastingjaren welke vóór die datum zijn aangevangen.
2
De raden van de gemeenten Almere en Zeewolde kunnen binnen 3 maanden na genoemde datum ingevolge het bepaalde in artikel 269 van de gemeentewet besluiten tot vaststelling van een nieuwe verordening die, na het verkrijgen van Onze goedkeuring, met ingang van genoemde datum zal gelden voor de onderscheiden gemeenten.
3
Voor ander dan naar de gemeenten Almere en Zeewolde overgaand gebied is met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet van toepassing de verordening van de gemeente waaraan dat gebied is toegevoegd. Voor zover de herindeling zulks noodzakelijk maakt, is de raad van de gemeente waaraan het gebied is toegevoegd, bevoegd binnen 3 maanden na de datum van herindeling te besluiten tot aanpassing van de verordening. De aangepaste verordening geldt, na het verkrijgen van Onze goedkeuring, met ingang van de datum van herindeling voor het gehele gebied der gemeente.
4
Het bepaalde in artikel 5 is evenmin van toepassing op belastingverordeningen op voet van de artikelen 273a en 274 der gemeentewet en op belastingverordeningen als bedoeld in artikel V, tweede lid, van de Wet van 24 december 1970 (Stb. 608). Deze behouden hun rechtskracht voor toegevoegd gebied, tenzij het bevoegde gezag ingevolge artikel 269 van eerstgenoemde wet tot afschaffing van de betrokken belasting besluit en dit besluit Onze goedkeuring heeft verkregen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •