Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende informatie van de werknemer over zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding

 

Artikel II
1
Voor personen in dienst van het Rijk, provincie, gemeente, waterschap of andere publiekrechtelijke lichamen gelden de volgende bepalingen.
2
De werkgever is verplicht aan de werknemer een schriftelijke opgave te verstrekken met ten minste de volgende gegevens:
a
identiteit van de werkgever, de plaats van diens vestiging en naam en woonplaats van de werknemer;
b
de plaats of de plaatsen waar het werk wordt verricht;
c
de functie van de werknemer;
d
de datum van indiensttreding;
e
indien de aanstelling of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, de duur daarvan;
f
de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;
g
de duur van de door de werkgever respectievelijk werknemer in acht te nemen ontslag- respectievelijk opzeggingstermijnen of de wijze waarop die termijnen worden vastgesteld;
h
het salaris en de termijn van uitbetaling alsmede indien het salaris afhankelijk is van de uitkomsten van het te verrichten werk, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid werk, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering gemoeid is;
i
de gemiddelde dagelijkse of wekelijkse arbeidsduur;
j
het toepasselijke algemeen verbindende voorschrift houdende regelen inzake de algemene arbeidsvoorwaarden en inzake het salaris.
3
In de vermelding van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdelen f tot en met i, kan worden voorzien door te verwijzen naar bepalingen in het toepasselijke algemeen verbindende voorschrift.
4
De werkgever verstrekt de opgave binnen een maand na de aanvang van de werkzaamheden.
5
Indien de aanstelling of arbeidsovereenkomst afloopt voor het einde van de termijn van een maand vanaf het begin van het werk, moeten de gegevens, bedoeld in het tweede lid, uiterlijk bij het aflopen van de aanstelling of overeenkomst worden verstrekt.
6
Wijziging in de gegevens, bedoeld in het tweede lid onder a tot en met i, wordt de werknemer binnen een maand schriftelijk medegedeeld, behoudens de wijziging van een algemeen verbindend voorschrift waarnaar is verwezen.
7
De werkgever die weigert de opgave te verstrekken of daarin onjuiste mededelingen doet, is jegens de werknemer aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
8
Bij algemeen verbindend voorschrift kunnen nadere regels worden gesteld.
9
Indien de werknemer voor een langere periode dan een maand werkzaam zal zijn in een ander land, wordt hem voor zijn vertrek schriftelijk mededeling gedaan van de duur van die werkzaamheid, de huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving dan wel opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin uitbetaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is. De mededeling van gegevens inzake toepasselijk recht of uitvoeringsorganen, uitbetaling, vergoedingen en terugkeer kan plaatsvinden door verwijzing naar het toepasselijke algemeen verbindende voorschrift.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •