Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen

 

Artikel 19
1
In dit artikel wordt onder een wegrestaurant verstaan de onderneming, gelegen op een verzorgingsplaats, wier werkzaamheden bestaan in de uitoefening van het restaurantbedrijf.
2
Indien een wegrestaurant vanaf het tijdstip waarop deze wet in werking treedt is gelegen op een verzorgingsplaats waarop zich tevens een locatie bevindt die voorwerp is van een bestaande overeenkomst, wordt het wegrestaurant, in afwijking van de artikelen 5 en 17, onmiddellijk voorafgaand aan de veiling, bedoeld in artikel 7, eerste lid, met betrekking tot die locatie, in de gelegenheid gesteld met de Staat een huurovereenkomst te sluiten als bedoeld in artikel 3 met betrekking tot het perceel van het wegrestaurant of een gedeelte daarvan. De Staat biedt het wegrestaurant de huurovereenkomst niet later aan dan in de maand december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de veiling plaats heeft met betrekking tot de locatie die voorwerp is van een bestaande overeenkomst. Heeft die veiling plaats in de eerste zes maanden van een jaar, dan wordt de huurovereenkomst aan het wegrestaurant in ieder geval op een zodanig tijdstip aangeboden, dat tussen de dag van het aanbod en de dag van de veiling tenminste negen maanden zijn gelegen. Het aanbod van de Staat om een huurovereenkomst te sluiten kan niet later worden aanvaard dan zes maanden voorafgaand aan de veiling. Aanvaarding maakt het perceel van het wegrestaurant of het overeengekomen gedeelte daarvan tot een locatie.
3
Op de veiling, die volgt na het einde van de huurovereenkomst, bedoeld in het tweede lid, is artikel 7, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •