Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

 

Artikel 10
1
De uitkering bedraagt een percentage van de ingevolge artikel 8 vastgestelde grondslag, en wel:
a
85% voor de gehuwde vervolgde, tenzij het bepaalde onder b van toepassing is;
b
75% voor de gehuwde vervolgde, indien het inkomen van de echtgenoot, inkomsten uit vermogen daaronder niet begrepen, meer bedraagt dan 30% van het bedrag, bedoeld in artikel 8, zevende lid, onder b, onderscheidenlijk achtste lid, onder b;
c
80% voor de ongehuwde vervolgde met minderjarige kinderen;
d
75% voor de alleenstaande vervolgde;
e
75% voor de weduwe en de weduwnaar van de vervolgde met minderjarige kinderen, met dien verstande dat de uitkering ten hoogste wordt bepaald op een bedrag van f 4.733,- per maand per 1 januari 1995[Red: voor een nabetaling over december 2007: € 2.798,71 en per 1 januari 2008: € 2.533,89.] ;
f
70% voor de weduwe en de weduwnaar van de vervolgde zonder minderjarige kinderen, met dien verstande dat de uitkering ten hoogste wordt bepaald op een bedrag van f 4.404,- per maand per 1 januari 1995[Red: voor een nabetaling over december 2007: € 2.604,16 en per 1 januari 2008: € 2.357,75.] .
2
a
De percentages, genoemd in het eerste lid, onder a, b, c en d, worden met 15 verminderd met ingang van de eerste dag van de maand waarin de uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt, tenzij artikel 8, derde lid, onder b, van toepassing is.
b
De percentages, genoemd in het eerste lid, onder e en f, worden met 20 verminderd met ingang van de eerste dag van de maand, waarin de uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt, tenzij artikel 8, derde lid, onder b, van toepassing is.
3
In de in het eerste lid onder a, b, c en d genoemde percentages is een toeslagpercentage van 5 begrepen. Deze toeslag bedraagt niet minder dan een bedrag overeenkomende met 10% van de grondslag genoemd in artikel 8, zevende lid, onder a.
4
Bij overlijden van de echtgenoot van de vervolgde blijft het uitkeringspercentage ongewijzigd tot en met de laatste dag van de maand, volgende op die, waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •