Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet vaststelling van regelen betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken van het Benelux-Gerechtshof

 

Artikel 2
1
De aanvragende partij zendt aan Onze Minister van Justitie haar aanvraag en een exemplaar van de uitspraak.
2
De uitspraak moet in de vorm van een authentieke expeditie worden toegezonden.
3
Indien de utspraak in de Franse taal is gesteld, dient de toezending van een authentieke expeditie in die taal te geschieden. In dat geval wordt tevens een exemplaar in het Nederlands of een Nederlandse vertaling bijgevoegd, die door de griffier van het Benelux-Gerechtshof of door een overeenkomstig de Nederlandse bepalingen be√ędigd vertaler voor eensluidend is verklaard.
4
Onze Minister van Justitie zendt de genoemde stukken onverwijld aan de griffier van de Hoge Raad der Nederlanden.
5
De griffier geeft, binnen een week na de ontvangst van de stukken, na akkoordbevinding van de authenticiteit van de expeditie, aan de expeditie de vorm van een grosse. Hij doet zulks door de volgende formule aan het hoofd, terzijde of aan het slot van de expeditie te plaatsen: "In naam der Koningin", gevolgd door de vermelding van de dagtekening en van zijn functie en door zijn handtekening. Indien de uitspraak in de Franse taal is gesteld, moet de formule worden geplaatst op de in die taal gestelde authentieke expeditie.
6
De griffier geeft de grosse onverwijld af aan de in het eerste lid bedoelde partij.
7
De grosse heeft dezelfde kracht als de grosse van een burgerlijk vonnis in Nederland gewezen en kan mitsdien worden tenuitvoergelegd op de voet en de wijze, bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ten aanzien van de tenuitvoerlegging van zodanig vonnis voorgeschreven.
8
Op de uitgifte van tweede of verdere grossen is artikel 231 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.
9
Geschillen over de tenuitvoerlegging worden gebracht voor de rechter van de plaats van tenuitvoerlegging.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •