Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet verbetering poortwachter

 

Artikel XV Overgangsrecht
1
Ten aanzien van de verzekerde wiens eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte is gelegen voor de dag van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel M, zijn de artikelen 46, 71a, 75e, en 75f van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de artikelen 8, eerste lid, 15, tweede lid, 16 en 18, tweede lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, 15 van de Wet inschakeling werkzoekende, 52j van de Werkloosheidswet, en 14 van de Arbeidsomstandighedenwet zoals deze luiden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel II, onderdeel M, van toepassing en zijn de artikelen 34a en 71b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 629 lid 11, onderdeel d, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 76a, zesde lid, onderdeel b, van de Ziektewet niet van toepassing.
2
Ten aanzien van de verzekerde die voor de dag van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel B, zonder redelijke gronden weigert deel te nemen aan een voor hem gewenste opleiding of scholing of onvoldoende meewerkt aan het bereiken van een gunstig resultaat ervan, is artikel 28, onderdeel g, van de Wet op de arbeidsongeschiktheid niet van toepassing en is artikel 21, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheid, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel II, onderdeel B, van toepassing.
3
Ten aanzien van de verzekerde die voor de dag van inwerkingtreding van artikel XII, onderdeel A, zonder redelijke gronden weigert deel te nemen aan een voor hem gewenste opleiding of scholing of onvoldoende meewerkt aan het bereiken van een gunstig resultaat ervan, is artikel 46, onderdeel g, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen niet van toepassing en is artikel 9, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel XII, onderdeel A, van toepassing.
4
Ten aanzien van de jonggehandicapte die voor de dag van inwerkingtreding van artikel XIII, onderdeel A, zonder redelijke gronden weigert deel te nemen aan een voor hem gewenste opleiding of scholing of onvoldoende meewerkt aan het bereiken van een gunstig resultaat ervan, is artikel 38, onderdeel g, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten niet van toepassing en is artikel 8, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel XIII, onderdeel A, van toepassing.
5
Indien op grond van het eerste lid toepassing wordt gegeven aan de artikelen 46, 71a, derde of vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 52j van de Werkloosheidswet, zoals die luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel II, onderdeel M, zijn de artikelen 89 en 97e, onderdeel h, van de Werkloosheidswet, zoals die luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel V, onderdeel B, onder 2, van toepassing, met dien verstande dat in artikel 89, onderdeel f, en artikel 97e, onderdeel h, van de Werkloosheidswet voor ?artikel 71a, tweede en derde lid? wordt gelezen: artikel 71a, derde en vierde lid.
6
Indien artikel 8, eerste lid, van de Wet op de (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten, zoals dat lid luidde op het moment voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, toepassing vindt en op grond van dat artikel het reïntegratieverslag wordt verstrekt aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, is artikel 34a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet van toepassing.
7
Bij ministeriële regeling kunnen in verband met de goede overgang van taken van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen naar verplichtingen van de werkgever regels van overgangsrecht worden gesteld.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •