Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet verlenging zittingsduur raden gemeenten in de provincie Zuid-Holland (voorgenomen herindeling van deze gemeenten)

 

Wet van 22 december 2005 tot verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in de provincie Zuid-Holland in verband met de voorgenomen herindeling van deze gemeenten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in de provincie Zuid-Holland in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten te verlengen, teneinde te voorkomen dat in deze gemeenten in een kort tijdsbestek mogelijk tweemaal gemeenteraadsverkiezingen moeten worden gehouden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
1
De verkiezing van de leden van de raden van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Binnenmaas, Bleiswijk, ?s-Gravendeel, Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar, waarvoor de kandidaatstelling op 23 januari 2006 zou plaatsvinden, blijft achterwege.
2
De zittingsduur van de op 6 maart 2002 gekozen raden van de in het eerste lid genoemde gemeenten wordt verlengd tot 1 januari 2007.

Artikel 2
1
Indien het bij koninklijke boodschap van 10 november 2005 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk (Kamerstukken II 2005/06, 30?354, nr. 2), respectievelijk het bij koninklijke boodschap van 10 november 2005 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar (Kamerstukken II 2005/06, 30?356, nr. 2), respectievelijk het bij koninklijke boodschap van 10 november 2005 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas en ?s-Gravendeel (Kamerstukken II 2005/06, 30?355, nr. 2) op 22 september 2006 niet tot wet is verheven en in werking getreden, vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raden van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk, respectievelijk Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar, respectievelijk Binnenmaas en ?s-Gravendeel plaats op 10 oktober 2006.
2
In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, gelden in afwijking van de artikelen G 1, G 2 en G 4 van de Kieswet voor de verkiezing van de leden van de raden van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk, respectievelijk Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar, respectievelijk Binnenmaas en ?s-Gravendeel, de volgende tijdstippen:
a
de in de artikelen G 1, achtste lid, en G 2, achtste lid, van de Kieswet bedoelde kennisgeving, voorafgaande aan de kandidaatstelling voor de verkiezing van de gemeenteraad, vindt plaats op 25 september 2006;
b
verzoeken tot registratie van aanduidingen van politieke groeperingen voor de verkiezing van de raad, ingediend na 25 september 2006, blijven voor de verkiezing van 22 november 2006 buiten behandeling;
c
de beslissing van het centraal stembureau, bedoeld in artikel G 4, tweede lid, van de Kieswet, vindt uiterlijk plaats op 28 september 2006.
3
De ingevolge het eerste lid gekozen gemeenteraadsleden treden tegelijk af met de leden van de gemeenteraden waarvoor de verkiezingen op 7 maart 2006 hebben plaatsgevonden.

Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 22 december 2005
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , J. W. Remkes
Uitgegeven de negenentwintigste december 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner