Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet vernieuwing hypothecaire inschrijvingen 1964

 

Artikel 2
1
Om de vernieuwing van een hypothecaire inschrijving te bewerkstelligen worden door tussenkomst van een notaris bij de bewaarder van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen, binnen wiens ambtsgebied het onroerend goed is gelegen of te wiens kantore het schip is teboekgesteld, ter inschrijving ingeleverd twee door of namens de schuldeiser ondertekende borderellen.
2
Deze borderellen bevatten:
a
de woordelijke inhoud van het ingeschreven borderel en de dagtekening, het deel en het nummer van de inschrijving, zomede de bij die inschrijving gestelde aantekeningen;
b
ingeval de schuldeiser een ander is dan die welke uit de oorspronkelijke inschrijving blijkt: een opgave van zijn naam en de wijze waarop of van de titels uit welke hij zijn recht heeft verkregen;
c
de door de tegenwoordige schuldeiser gekozen woonplaats binnen de kring van het desbetreffende hypotheekkantoor;
d
ingeval de vernieuwing verlangd wordt voor een gedeelte van de oorspronkelijke inschuld of van de oorspronkelijke begroting van de voorwaardelijke en onbepaalde rechten: een opgave van de inschuld of de begroting van die rechten naar het tijdstip van de inlevering van de borderellen;
e
ingeval de vernieuwing verlangd wordt voor een gedeelte der oorspronkelijke bezwaarde onroerende goederen of schepen: een aanduiding van de onroerende goederen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1231, tweede lid, onder 4°, van het Burgerlijk Wetboek, onderscheidenlijk een opgave van de merken van teboekstelling, een en ander naar het tijdstip van de inlevering van de borderellen.
3
Ten aanzien van de herinschrijving zijn van toepassing de wettelijke bepalingen inzake de inschrijving van hypothecaire verbanden, voor zover hiervan bij deze wet niet uitdrukkelijk is afgeweken.
4
Indien niet voldaan is aan de in de vorige leden gestelde vereisten weigert de hypotheekbewaarder de inschrijving.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •