Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

 

Artikel 17
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
de Algemene wet: de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
b
het hoofd: het hoofd van het Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren;
c
woonruimte: een ruimte die blijkens zijn inrichting bestemd is om als een afzonderlijk geheel te voorzien in woongelegenheid en waarvan de delen blijkens de inrichting van die ruimte niet bestemd zijn om afzonderlijk in gebruik te worden gegeven;
d
bedrijfsruimte: een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen ruimte of terrein, niet zijnde een woonruimte, een zuiveringtechnisch werk of een riolering;
e
riolering: een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater die bij een gemeente in beheer is;
f
zuiveringtechnisch werk: een werk voor het zuiveren van afvalwater of het transport van afvalwater, niet zijnde een riolering;
g
kwaliteitsbeheerder: het openbaar lichaam waarvan een orgaan bevoegd is tot vergunningverlening ingevolge deze wet;
h
rijkswater: oppervlaktewater ten aanzien waarvan het Rijk kwaliteitsbeheerder is;
i
lozen: het brengen van stoffen in een oppervlaktewater in beheer bij een beheerder zoals bedoeld onder g;
j
ingenomen water: geleverd drink- en industriewater, onttrokken grond- en oppervlaktewater en opgevangen hemelwater;
k
stoffen: afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan ook als bedoeld in artikel 1, eerste lid;
l
drinkwater: water als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Waterleidingwet;
m
waterleidingbedrijf: een bedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Waterleidingwet.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1822, Cassatie, 29996
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-03-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de naamloze vennootschap N.V. X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 oktober 1993 betreffende na te melden aan haar voor het jaar 1989 opgelegde aanslag in de verontreinigingsheffing rijkswateren. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AU2483, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01167
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  4. Geschil, alsmede standpunten en conclusies van partijen 4.1. Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: 4.1.1. Zijn de diverse geraamde lasten voldoende gespecificeerd om een toets op grond van artikel 229b van de Gemeentewet mogelijk te maken? 4.1.2. Gaat de gemeente haar vrijheid in...
 • LJN BH5898, Eerste aanleg - meervoudig, BK-08/00263
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Na verwijzing HR 11 juli 2008, nr. 41.590, LJNBD6823. Verontreinigingsheffing. Belanghebbende is gebruiker van het festivalterrein en het terrein is bedrijfsruimte. Belanghebbende heeft onvoldoende gesteld om aan te nemen dat meer kubieke meters water zijn afgenomen dan zijn gemeten tijdens de festivalweken...
 • LJN AA8175, Eerste aanleg - meervoudig, 97/21777
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-04-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bij gebrek aan gegevens kan het waterschap de heffingsgrondslag met behulp van een redelijke schatting berekenen.
 • LJN BD6823, Cassatie, 41590
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Verontreinigingsheffing. Festivalterrein. Bedrijfsruimte?
 •