Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank

 

Artikel 3 Taak
1
De Informatie Beheer Groep is belast met de uitvoering van:
a
de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, de Les- en cursusgeldwet, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de studiefinanciering, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, alsmede de Wet tegemoetkoming studiekosten;
b
de op de onder a genoemde wetten gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en ministeriƫle regelingen;
c
het beheer van het basisregister;
d
de bij de Wet inburgering en daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en ministeriƫle regelingen aan de Informatie Beheer Groep opgedragen taken;
e
andere bij de wet opgedragen taken.
2
De Informatie Beheer Groep kan met toestemming van Onze minister andere taken uitvoeren, dan die welke rechtstreeks voortvloeien uit de in het eerste lid genoemde, mits deze taken:
a
liggen op het terrein van de uitvoering van bestuurlijke taken en nauw verband houden met de in het eerste lid genoemde taken van de Informatie Beheer Groep;
b
toepassingen met zich brengen van produktiemiddelen, die de Informatie Beheer Groep voor de vervulling van haar in het eerste lid genoemde taken, voorhanden heeft;
c
niet leiden tot concurrentievervalsing ten opzichte van private aanbieders van vergelijkbare diensten, en
d
tegen kostendekkende tarieven worden verricht.
3
Onze minister kan bij het verlenen van de toestemming, bedoeld in het tweede lid, voorwaarden stellen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •