Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank

 

Artikel 8 Interne organisatie
1
De hoofddirectie is verantwoording verschuldigd aan de Raad. Zij verstrekt de Raad alle inlichtingen en andere gegevens over de uitvoering van haar taken.
2
De hoofddirectie legt jaarlijks, en voorts tussentijds indien hiertoe naar het oordeel van de Raad aanleiding bestaat, aan de Raad verantwoording af over het door haar gevoerde beleid.
3
De hoofddirectie stelt regels vast omtrent:
a
de inrichting en de wijze van bedrijfsvoering van de Informatie Beheer Groep,
b
de onderlinge verdeling van de werkzaamheden, en
c
de afbakening van de bevoegdheden tussen de hoofddirectie en de Raad.
De regels, bedoeld in de onderdelen b en c, behoeven de instemming onderscheidenlijk goedkeuring van de Raad.
4
Goedkeuring dan wel instemming van de Raad behoeven de besluiten dan wel beslissingen van de hoofddirectie betreffende:
a
de regels, bedoeld in artikelen 9, tweede lid, en 9d, derde lid;
b
de investeringen die buiten de door de Raad vast te stellen grenzen vallen;
c
de apparaatskostenbegroting, bedoeld in artikel 11;
d
het jaarverslag, bedoeld in artikel 19;
e
wijzigingen in de rechtspositie van het personeel;
f
het meerjarenbedrijfsplan;
g
het verrichten van andere taken als bedoeld in artikel 3, tweede lid, alsmede over de ten aanzien van die taken te hanteren tarieven.
De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
5
Indien binnen vier weken na ontvangst van het besluit dan wel de beslissing door de Raad niet anders is beslist, wordt de Raad geacht te hebben goedgekeurd onderscheidenlijk ingestemd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •