Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank

 

Artikel 9e Het verstrekken van gegevens aan derden
1
Uit het basisregister worden kosteloos persoonsgegevens en andere gegevens verstrekt aan Onze minister en de inspectie van het onderwijs dan wel, voorzover het betreft onderwijs en onderzoek op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, aan Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de inspectie van het landbouwonderwijs, voorzover dat bij wet is vereist of wordt toegestaan.
2
Uit het basisregister worden desgevraagd kosteloos persoonsgegevens verstrekt aan burgemeester en wethouders, voorzover dat verplicht is op grond van artikel 64 van de Wet werk en bijstand, artikel 45 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 45 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
3
Uit het basisregister kunnen maandelijks aan burgemeester en wethouders de naam, het adres, het sociaal-fiscaalnummer, de behaalde diploma?s, het laatst genoten onderwijs, de laatst bezochte school of instelling en de data van in- en uitschrijving bij die school of instelling worden verstrekt van degenen van wie in de voorafgaande maand een in- of uitschrijving is verwerkt in het basisregister en die
a
woonachtig zijn in de desbetreffende gemeente of in een gemeente die behoort tot de regio waarvan de desbetreffende gemeente contactgemeente is als bedoeld in artikel 162b, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, 118h, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en 8.3.2, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,
b
ouder dan vier jaar en jonger dan 23 jaar zijn,
c
beschikken over een sociaal-fiscaalnummer en
d
nog niet in het bezit zijn van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk artikel 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
4
De Informatie Beheer Groep kan desgevraagd aan burgemeester en wethouders meedelen of een persoon die voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het derde lid, onderdelen a en b, ook voldoet aan de voorwaarde, genoemd in het derde lid, onderdeel d. Daarbij kan de Informatie Beheer Groep desgevraagd tevens de gegevens, bedoeld in de aanhef van het derde lid, verstrekken.
5
Uit het basisregister worden persoonsgegevens verstrekt aan door de minister aangewezen instellingen ten behoeve van onderzoeksactiviteiten naar de kwaliteit en de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs, de educatie en het hoger onderwijs.
6
Uit het basisregister worden desgevraagd kosteloos persoonsgegevens verstrekt aan:
a
de Sociale verzekeringsbank, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Algemene Kinderbijslagwet;
b
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 30, eerste en vijfde lid, 30a, 30b, 30d en 31, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
7
Uit het basisregister worden kosteloos persoonsgegevens aan het Centraal bureau voor de statistiek verstrekt. Het Centraal bureau voor de statistiek gebruikt deze gegevens in ieder geval om:
a
Onze minister en, voorzover het betreft onderwijs en onderzoek op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gegevens te verstrekken ten behoeve van de beleidsvoorbereiding; en
b
de gemeenten gegevens te verstrekken ten behoeve van de toekenning van uitkeringen, bedoeld in artikel 2 van de Wet participatiebudget, aan instellingen, en ten behoeve van de begrotings- en beleidsvoorbereiding inzake de gemeentelijke taken op het gebied van het onderwijs.
8
Het Centraal bureau voor de statistiek mag de gegevens die het op grond van het zevende lid heeft ontvangen, openbaar maken in de vorm van overzichten die betrekking hebben op afzonderlijke scholen, instellingen of opleidingen, mits aan deze overzichten geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk persoon of een afzonderlijk huishouden kunnen worden ontleend.
9
Uit het basisregister worden desgevraagd kosteloos persoonsgegevens verstrekt aan de rijksbelastingdienst, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de wetgeving op het gebied van rijksbelastingen zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
10
Uit het basisregister worden kosteloos aan kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven als bedoeld in artikel 1.5.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs de gegevens, bedoeld in artikel 2.5.5a, tweede lid, onderdelen c, d, i en j, van die wet, alsmede de leeftijd van de deelnemer bij aanvang van de beroepspraktijkvorming verstrekt.
11
Onverminderd artikel 178d van de Wet op het primair onderwijs, artikel 164d van de Wet op de expertisecentra, artikel 103e van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 2.5.5d van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 7.52c van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, wordt aan de instellingen en organen, genoemd in het eerste tot en met tiende lid, geen rechtstreekse toegang tot het basisregister verleend.
12
De Informatie Beheer Groep verstrekt uit het basisregister geen persoonsgebonden nummer van een leerling, deelnemer, student of extraneus ter uitvoering van artikel 107, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •