Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001

 

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
bilateraal akkoord: tussen Nederland en een andere lidstaat van de Europese Unie geldend verdrag als bedoeld in artikel 3 van de bijlage bij de Overeenkomst inzake een Internationaal Energieprogramma (Trb. 1975, 47) en artikel 7, eerste tot en met derde lid, van richtlijn 2006/67/EG;
b
COVA: Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten;
c
internationale verplichtingen: verplichtingen tot het aanhouden van een voorraad aardolieproducten, voortvloeiend uit de Overeenkomst inzake een Internationaal Energieprogramma (Trb. 1975, 47) en uit richtlijn 2006/67/EG;
d
Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;
e
referentiejaar: kalenderjaar dat voorafgaat aan het voorraadjaar;
f
richtlijn 2006/67/EG: richtlijn 2006/67/EG van de Raad van 24 juli 2006 houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden (PbEU L 217).
g
uitslag: uitslag als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de accijns, met uitzondering van afleveringen met bestemming internationale zeevaart;
h
voorraadjaar: tijdvak van 12 maanden dat begint op 1 april van enig jaar;
i
voorraadplichtige: degene die op grond van deze wet een wettelijke voorraad moet aanhouden of zich daartoe heeft verbonden bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 5, eerste lid;
j
wettelijke voorraad: voorraad aardolieproducten waarmee wordt beoogd aan de voor Nederland geldende internationale verplichtingen te voldoen, alsmede de extra voorraad die COVA aanhoudt op grond van artikel 7, tweede lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •