Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet wapens en munitie

 

Artikel 52
1
De bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. Zij kunnen daartoe hun uitlevering vorderen.
2
De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd personen aan hun kleding te onderzoeken indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat op grond van:
a
een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt;
b
een gepleegde overtreding van de artikelen 13, 26 of 27;
c
aanwijzingen dat een strafbaar feit als bedoeld onder a of b zal worden gepleegd.
3
In gebieden die overeenkomstig artikel 151b, eerste lid, van de Gemeentewet, door de burgemeester als veiligheidsrisicogebied zijn aangewezen kan de officier van justitie gelasten dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan worden uitgeoefend om hem aan zijn kleding te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens of munitie. Het bevel bevat een omschrijving van het aangewezen gebied en de geldigheidsduur die niet langer dan twaalf uur mag bedragen. Het bevel bevat voorts de feiten en omstandigheden, op grond waarvan de toepassing van de bevoegdheid om een ieder aan zijn kleding te onderzoeken op wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht.
4
De bedoelde ambtenaren alsmede andere daartoe door Onze Minister aangewezen personen zijn bevoegd een persoon die zich bevindt op de Luchthaven Schiphol, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet Luchtvaart, of luchtvaartterreinen als bedoeld in artikel 1 van de Luchtvaartwet, te allen tijde aan zijn kleding en de verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage, alsmede diens vervoermiddel, te onderzoeken.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4906, Eerste aanleg - meervoudig, 13/057828-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  datum uitspraak: 23 februari 2000 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, ZEVENDE meervoudige kamer A EXTRA, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie...
 • LJN BJ0409, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607102-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  redelijk vermoeden, fouillering, onrechtmatige aanhouding, vormverzuim, bewijsuitsluiting, fruits of the poisoness tree
 • LJN AO2705, Hoger beroep, 23-002631-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Nu niet blijkt dat verdachte noch zijn metgezel zich op enig moment heeft bevonden in een ruimte die bij uitstek bestemd is voor personen die voornemens zijn aan boord van een luchtvaartuig te gaan of reeds aan boord zijn gegaan dan wel van boord zijn gegaan, moet de conclusie zijn dat artikel 52, vierde...
 • LJN AR2104, Cassatie, 00713/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  OM-cassatie. Hof oordeelde terecht dat art. 52.4 WWM geen grondslag bood voor fouillering nu verdachte zich ten tijde van de fouillering niet heeft bevonden op een voor aankomst en vertrek van reizigers bestemd gedeelte van een luchtvaartterein (doch in een parkeergarage). Het cassatiemiddel klaagt niet...
 •