Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen

 

Artikel 2
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
lidstaat: lidstaat van de Europese Unie;
b
verzoekende autoriteit: de bevoegde autoriteit van een lidstaat die een verzoek om bijstand als bedoeld in artikel 1, tweede lid, indient;
c
aangezochte autoriteit: de bevoegde autoriteit van een lidstaat aan wie een verzoek om bijstand als bedoeld in artikel 1, tweede lid, is gedaan;
d
Onze Minister: Onze Minister van Financiƫn;
e
executoriale titel: elke administratieve of rechterlijke beslissing, ongeacht de daaraan gegeven benaming, die in een lidstaat is gegeven met betrekking tot een schuldvordering als bedoeld in artikel 1, eerste lid, en die aldaar voor gedwongen tenuitvoerlegging in aanmerking komt;
f
rechten bij invoer: douanerechten en heffingen van gelijke werking bij invoer, alsmede invoerheffingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of in het kader van specifieke regelingen voor bepaalde goederen die door de verwerking van landbouwproducten worden verkregen;
g
rechten bij uitvoer: douanerechten en heffingen van gelijke werking bij uitvoer, alsmede uitvoerheffingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of in het kader van specifieke regelingen voor bepaalde goederen die door de verwerking van landbouwproducten worden verkregen;
h
belastingen op inkomen en vermogen: belastingen, bedoeld in artikel 1, derde lid, in verbinding met artikel 1, vierde lid, van richtlijn nr. 77/799/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe en de indirecte belastingen (PbEG L 336);
i
heffingen op verzekeringspremies: heffingen op verzekeringspremies, bedoeld in artikel 3 van richtlijn nr. 2008/55/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 mei 2008 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten en belastingen, alsmede uit andere maatregelen (PbEU L 150).


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •