Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet werk en bijstand

 

Artikel 54 Onjuiste gegevens en onvoldoende medewerking
1
Indien de belanghebbende de voor de verlening van bijstand van belang zijnde gegevens of de gevorderde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig heeft verstrekt en hem dit te verwijten valt, dan wel indien de belanghebbende anderszins onvoldoende medewerking verleent, kan het college het recht op bijstand voor de duur van ten hoogste acht weken opschorten:
a
vanaf de eerste dag van de periode waarop het verzuim betrekking heeft, of
b
vanaf de dag van het verzuim indien niet kan worden bepaald op welke periode dit verzuim betrekking heeft.
2
Het college doet mededeling van de opschorting aan de belanghebbende en nodigt hem uit binnen een door hen te stellen termijn het verzuim te herstellen.
3
Onverminderd het elders in deze wet bepaalde terzake van herziening of intrekking van een besluit tot toekenning van bijstand en terzake van weigering van bijstand, kan het college een dergelijk besluit herzien of intrekken:
a
indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, of artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van bijstand;
b
indien anderszins de bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.
4
Als de belanghebbende in het geval bedoeld in het eerste lid het verzuim niet herstelt binnen de daarvoor gestelde termijn, kan het college na het verstrijken van deze termijn het besluit tot toekenning van bijstand intrekken met ingang van de eerste dag waarover het recht op bijstand is opgeschort.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AX9263, Hoger beroep, 05/1317 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  20-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vaststelling van het recht op bijstand. Huisbezoek. Intrekking bijstandsuitkering na niet voldoen aan de verplichting om medewerking te verlenen. Was onderzoek van de schuur en de zolder noodzakelijk?
 • LJN AX3057, Hoger beroep, 05/3575 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  02-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking bijstandsuitkering. Gehuwden. Gezamelijke huishouding is hier een verkeerd criterium. Is er sprake van duurzaam gescheiden leven? Schending inlichtingenverplichting.
 • LJN AY3778, Hoger beroep, 05/5503 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Verzwegen gezamenlijke huishouding.
 • LJN BG5547, Hoger beroep, 08/1694 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  25-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Wraking, behandeling verzoek tot wraking ter zitting, horen van verzoeker en uitspreken beslissing op het verzoek tot wraking in het openbaar. Doorbreking appelverbod.
 • LJN AZ9850, Hoger beroep, 06/891 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Gezamenlijke huishouding. Het recht op bijstand kan worden vastgesteld. Rechtsgevolgen blijven in stand.
 • LJN AX1621, Hoger beroep, 05/4214 WWB + 05/4217 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  02-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking, terugvordering en mede-terugvordering bijstandsuitkering. Gezamenlijke huishouding.
 • LJN AX1338, Hoger beroep, 05/4214 WWB 05/4217 WWB
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Toepasselijk recht. Intrekking bijstandsuitkering. Gezamenlijke huishouding. Terugvordering. Medeterugvordering.
 •