Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, enz. (wijziging uitkeringsgrondslag)

 

Wet van 26 juni 1991, tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (wijziging uitkeringsgrondslag)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met een systeemfout bij de berekening van de uitkeringen wenselijk is de uitkeringsgrondslag van een aantal sociale zekerheidswetten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V
1
De daglonen die op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet ten grondslag liggen aan uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89), de Werkloosheidswet en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Stb. 1972, 313), worden verlaagd met 0,38%, indien deze daglonen zijn vastgesteld op grond van een vast loon per maand of per jaar als bedoeld in artikel 7 van de dagloonregels bedoeld in artikel 14 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 7 van de dagloonregels bedoeld in artikel 34 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94).
2
De in het eerste lid bedoelde verlaging vindt per 1 juli 1992 plaats.
3
Voor de toepassing van artikel 87, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt een op grond van dit artikel genomen beslissing tot verlaging van het dagloon dat ten grondslag ligt aan een uitkering op grond van die wet, gelijkgesteld met een beslissing inzake herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met artikel 15 van die wet.

Artikel VI
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1991.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 26 juni 1991
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
e
ter Veld
Uitgegeven de achtentwintigste juni 1991
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin