Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Algemene militaire pensioenwet (doorvertaling akkoord nabestaandenpensioen overheidspersoneel en enige andere wijzigingen)

 

Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Algemene militaire pensioenwet (doorvertaling akkoord nabestaandenpensioen overheidspersoneel en enige andere wijzigingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een recht op bijzonder ouderdomspensioen in het leven te roepen, alsmede enige andere maatregelen te treffen op het terrein van het militaire ouderdomspensioen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Algemene militaire pensioenwet.]

Artikel II
1
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1999 voor wat betreft de onderdelen A, B en D van artikel I.
2
Voor de toepassing van onderdeel D van artikel I wordt, indien betrokkene kiest voor uitruil, en overigens aan de voorwaarden van artikel R 15a is voldaan, vooruitlopend op het in werking treden van deze wet, bij de berekening van het ouderdomspensioen rekening gehouden met de verhoging die het gevolg is van deze uitruil.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 december 2000
Beatrix
De Staatssecretaris van Defensie, H. A. L. van Hoof
Uitgegeven de dertigste januari 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals